Laa­dukas B2B Buukkaus palveluna

Avul­lamme myynnin kas­vat­ta­minen onnistuu var­memmin, nopeammin ja hel­pommin.

MYYN­TI­VAUH­DIT­TAJAT — Buukkaus­palvelu

Buukkaus­palvelu – Olemme laa­duk­kaiden B2B myyn­ti­käyntien buuk­kaa­miseen eri­kois­tunut Myynnin Kas­vu­toi­misto. Autamme asian­tun­ti­janne samaan pöytään poten­ti­aa­listen asia­kas­yri­tys­tenne päät­täjien kanssa. Kun me hoi­damme myynnin eniten aikaa vievän vaiheen, vapautuu oman myyn­tinne aika tuot­taviin tapaa­misiin ja kaup­pojen kotiut­ta­miseen.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

Lukuina

%

Toi­mi­tus­varmuus

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Miksi palk­kaisit meidät?

Ulkois­tettu B2B myyn­ti­käyntien buukkaus on yli­voi­mainen keino saada lisää myyntiä.

Silloin myyjien ja asian­tun­ti­joiden aika kes­kittyy oleel­liseen.

Edut

Onnis­tu­mis­pro­sentti 100%

Emme ole koskaan jääneet tavoit­teesta tai myö­häs­tyneet.

Maksat vain tulok­sista

Las­ku­tamme vain tapaa­mi­sista.

Nopea ja tehokas

Pal­velun käyn­nis­tä­minen vie vain noin tunnin aikaanne.

Asiak­kai­demme koke­muksia

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo sekä tehoa että laatua asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiin.

Palvelu on tuonut siihen sijoi­tetun rahan monin­ker­taisena takaisin.   Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Ateljee 8:n asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen. Palvelu on tuot­tanut nopeasti tuloksia ja vapaut­tanut aikaa tulok­sel­liseen myyn­ti­työhön.…

Ulkois­tettu Buukkaus tuo vipu­voimaa Tar­ra­se­riffin myyntiin

Kalen­terit täyt­tyvät tapaa­mi­sista nopeasti. Mes­su­myynnin ja ‑näky­vyyden toteut­ta­minen on pit­kä­jän­teistä työtä, jossa suun­nittelu kan­nattaa aloittaa useampia kuu­kausia ennen mes­sua­jan­kohtaa. Kun Mainos Oiliolla tah­dottiin päästä…

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uus­asia­kas­han­kintaan. — Target Head­hunting Oy

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uus­asia­kas­han­kintaan. Target Head­hunting Oy hakee asia­kas­yri­tyk­silleen tie­tyllä osaa­mi­sella varus­tettuja uusia työn­te­ki­jöitä. Kas­va­vassa yri­tyk­sessä suo­ra­hakuun menee paljon aikaa. Aikaa säästää yhteistyö…

Buuk­kaus­pal­ve­lusta iso apu Suomen Kone­talon myyntiin

Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Suomen Konetalo Oy:n asia­kas­ta­paa­misten book­kaa­misen. Palvelu vapauttaa Suomen Kone­talon aika­re­sursseja muihin teh­täviin ja lisää yri­tyksen tun­net­ta­vuutta ja myyntiä.

Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­­mis­­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla

Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­mis­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla Palaudutehokkaasti.fi tarjoaa yri­tyk­sille ja yri­tyksien hen­ki­lös­tölle lop­puun­pa­la­mista ja yli­kuor­mit­tu­mista ennal­taeh­käi­sevää pal­velua. Myyn­ti­vauh­dit­tajien ja…

Muita asiak­kai­tamme

Myyntivauhdittajat asiakkaat Elfgroup
Herman IT
ESRI Finland
Q-factory
Attendo työterveyspalvelut
Myyntivauhdittajat asiakkaat codemen
design inspis
hiq
konsulttiverkko
temrex
Zef.fi
uniflex
tulos
Myyntivauhdittajien asiakas Kekäle
verona
varapuu
smilee
midas equities
ceriff
noste
office management
galaxo
pluscom
parcocare
bitfactor
rastor
ole
valtavalo
meranti

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?