Laa­dukas B2B Buukkaus palveluna

Avul­lamme myynnin kas­vat­ta­minen onnistuu var­memmin, nopeammin ja hel­pommin.

MYYN­TI­VAUH­DIT­TAJAT — Buukkaus­palvelu

Buukkaus­palvelu – Olemme laa­duk­kaiden B2B myyn­ti­käyntien buuk­kaa­miseen eri­kois­tunut Myynnin Kas­vu­toi­misto. Autamme asian­tun­ti­janne samaan pöytään poten­ti­aa­listen asia­kas­yri­tys­tenne päät­täjien kanssa. Kun me hoi­damme myynnin eniten aikaa vievän vaiheen, vapautuu oman myyn­tinne aika tuot­taviin tapaa­misiin ja kaup­pojen kotiut­ta­miseen.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

Lukuina

%

Toi­mi­tus­varmuus

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Miksi palk­kaisit meidät?

Ulkois­tettu B2B myyn­ti­käyntien buukkaus on yli­voi­mainen keino saada lisää myyntiä.

Silloin myyjien ja asian­tun­ti­joiden aika kes­kittyy oleel­liseen.

Edut

Onnis­tu­mis­pro­sentti 100%

Emme ole koskaan jääneet tavoit­teesta tai myö­häs­tyneet.

Maksat vain tulok­sista

Las­ku­tamme vain tapaa­mi­sista.

Nopea ja tehokas

Pal­velun käyn­nis­tä­minen vie vain noin tunnin aikaanne.

Asiak­kai­demme koke­muksia

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo sekä tehoa että laatua asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiin.

Palvelu on tuonut siihen sijoi­tetun rahan monin­ker­taisena takaisin.   Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Ateljee 8:n asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen. Palvelu on tuot­tanut nopeasti tuloksia ja vapaut­tanut aikaa tulok­sel­liseen myyn­ti­työhön.…

Ulkois­tettu Buukkaus tuo vipu­voimaa Tar­ra­se­riffin myyntiin

Kalen­terit täyt­tyvät tapaa­mi­sista nopeasti. Mes­su­myynnin ja ‑näky­vyyden toteut­ta­minen on pit­kä­jän­teistä työtä, jossa suun­nittelu kan­nattaa aloittaa useampia kuu­kausia ennen mes­sua­jan­kohtaa. Kun Mainos Oiliolla tah­dottiin päästä…

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uus­asia­kas­han­kintaan. — Target Head­hunting Oy

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uus­asia­kas­han­kintaan. Target Head­hunting Oy hakee asia­kas­yri­tyk­silleen tie­tyllä osaa­mi­sella varus­tettuja uusia työn­te­ki­jöitä. Kas­va­vassa yri­tyk­sessä suo­ra­hakuun menee paljon aikaa. Aikaa säästää yhteistyö…

Buuk­kaus­pal­ve­lusta iso apu Suomen Kone­talon myyntiin

Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Suomen Konetalo Oy:n asia­kas­ta­paa­misten book­kaa­misen. Palvelu vapauttaa Suomen Kone­talon aika­re­sursseja muihin teh­täviin ja lisää yri­tyksen tun­net­ta­vuutta ja myyntiä.

Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­­mis­­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla

Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­mis­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla Palaudutehokkaasti.fi tarjoaa yri­tyk­sille ja yri­tyksien hen­ki­lös­tölle lop­puun­pa­la­mista ja yli­kuor­mit­tu­mista ennal­taeh­käi­sevää pal­velua. Myyn­ti­vauh­dit­tajien ja…