Myyn­ti­vauh­dit­tajat — B2B-Buuk­kauksen eri­kois­osaajat tukenasi!

Hoi­damme myy­jiesi kalen­te­reihin sovitun määrän laa­duk­kaita myyn­ti­ta­paa­misia oikeaan kohderyhmään.

Buukkaus­palvelu

Kun haluat poistaa tyh­jä­käynnin myynnistäsi!

Laa­haako uus­asia­kas­han­kinta? Kenet sinä haluat tavoittaa?
Ota meidät myyntisi vauh­dit­ta­jiksi, sillä me saamme oikeat päät­täjät kiinni var­masti, nopeasti ja hel­posti.

Kor­kea­ta­soi­sesten B2B-myyn­ti­ta­paa­misten buukkaus on meidän ydin­osaa­mis­tamme. Suo­ra­vii­vainen palvelu, selkeä hin­noittelu ja täy­del­linen läpi­nä­kyvyys ovat asiak­kailta eniten kii­tosta keräävät vah­vuu­temme. Tar­joamme parasta osaa­mis­tamme juuri Sinun yri­tyksesi myynnin kas­vat­ta­mi­seksi, sillä Myyn­ti­vauh­dit­tajat ovat buuk­kauksen asian­tun­ti­joita ja tii­mimme koostuu koke­neista aikui­sista ammat­ti­lai­sista, jotka ovat vai­kut­tavia ja uskot­tavia kes­kus­te­luissa yri­tys­päät­täjien kanssa.

tai jätä yhteydenottopyyntö

Sel­keyttä ilman selittelyä!

Poten­ti­aa­linen asiakas ja laa­dukas liidi ovat kul­ta­kim­pa­leita, joita arvostaa jokainen. Me pys­tymme hoi­tamaan molempia myy­jillesi, sillä tie­dämme mitä asiak­kaamme odot­tavat hyvältä buuk­kauk­selta, olipa kyseessä perin­teinen tai online-tapaaminen.

Mitattava lop­pu­tulos ja toden­netut tapaa­miset — aina simp­pe­lillä, mutta kat­ta­valla raportilla.

Tapaa­mis­takuu — Jos tapaa­minen peruuntuu lop­pua­siak­kaasta joh­tu­vista syistä, Myyn­ti­vauh­dit­tajat jär­jes­tävät tilalle uuden.

Selkeä hin­noit­te­lu­malli — Hin­tamme eivät jätä sinulle yli­mää­räisiä kysy­myksiä, eikä meille selit­telyn tarvetta.