Myyn­ti­vauh­dit­tajat — B2B-Buuk­kauksen eri­kois­osaajat tukenasi!

Suo­ra­vii­vai­sella pal­ve­lulla ja sel­keällä toi­min­nalla hoi­damme kalen­terisi täyteen laa­duk­kaita tapaa­misia, jolloin tekijäsi voivat kes­kittyä myyntiin. Joko aloitetaan?

Pis­tetään myyntisi vauhtiin!

Buukkaus­palvelu — Kun jokainen puhelu merkitsee!

Laa­haako uus­asia­kas­han­kinta? Kenet sinä haluat tavoittaa?
Ota meidät myyntisi vauh­dit­ta­jiksi, sillä me saamme oikeat päät­täjät kiinni var­masti, nopeasti ja hel­posti.

Hyvät tulokset ovat toi­mivan buuk­kauksen perus­e­del­lytys. Suo­ra­vii­vainen palvelu, selkeä hin­noittelu ja täy­del­linen läpi­nä­kyvyys ovat asiak­kailta kii­tosta keräävät vah­vuu­temme. Pys­tymme tar­joamaan parasta osaa­mis­tamme juuri Sinun yri­tyksesi tar­peisiin, sillä Myyn­ti­vauh­dit­tajat ovat buuk­kauksen asian­tun­ti­joita ja tii­mimme koostuu vain koke­neista tekijöistä.

Lukuina

%

Toi­mi­tus­varmuus

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Sel­keyttä ilman selittelyä!

Poten­ti­aa­linen asiakas ja laa­dukas liidi ovat kul­ta­kim­pa­leita, joita arvostaa jokainen. Me pys­tymme hoi­tamaan molempia myy­jillesi, sillä tie­dämme mitä asiak­kaamme odot­tavat hyvältä buuk­kauk­selta, olipa kyseessä perin­teinen tai online-tapaaminen. 

Mitattava lop­pu­tulos ja toden­netut tapaa­miset — aina simp­pe­lillä, mutta kat­ta­valla raportilla.

Tapaa­mis­takuu — Jos tapaa­minen peruuntuu lop­pua­siak­kaasta joh­tu­vista syistä, Myyn­ti­vauh­dit­tajat jär­jes­tävät tilalle uuden.

Selkeä hin­noit­te­lu­malli — Hin­tamme eivät jätä sinulle yli­mää­räisiä kysy­myksiä, eikä meille selit­telyn tarvetta.