Tie­dätkö sen huippu-urhei­lijan, joka voitti Olym­pia­laiset tree­naa­matta lainkaan? Kas kummaa, en minäkään!

Huippu-urheilija joka har­joit­telee vähemmän kuin muut, ei yleensä menesty. Muusikko, jolle soitto ei maistu, tuskin saa­vuttaa suurta mai­netta. Tois­to­ker­tojen myötä mikä tahansa homma alkaa kui­tenkin sujua. 

Työ teki­jäänsä opettaa, mutta vasta sitten kun töihin on ryh­dytty. Etenkin myynnissä. 

Silti fre­kvenssin pie­nuutta puo­lus­tellaan usein oudoilla laa­tu­väit­tä­millä. Kuu­lemma työn laatu jotenkin maa­gi­sesti kärsii siitä, jos tapaa­misia on enemmän. Mitä ihmettä?

Kai­kessa muussa teke­mi­sessä toisto on kui­tenkin opin­tojen äiti. Onko myyn­tityö muka jon­kin­lainen poikkeus?

 

Määrä tuottaa laatua = enemmän myyntiä

Kor­vaako määrä laadun? Ei siitä ole kyse, mutta määrä tuottaa laatua. Jokainen tois­to­kerta opettaa teki­jäänsä lisää. 

Myynti on sel­laista hommaa, jossa ensim­mäiset yri­tykset menevät odo­te­tus­tikin ns. vihkoon. Ainakin jos pui­koissa on uusi myyjä. Teke­misen ja tois­tojen myötä osu­ma­pro­sentti kui­tenkin kasvaa. 

Uusien myyjien koh­dalla tois­tojen vai­kutus näkyy kaikkein sel­vimmin: osu­ma­pro­sentti nousee sitä mukaa kun myyn­ti­ta­paa­misia kertyy. Käy­te­tystä työ­ajasta ei voi ennustaa, milloin homma alkaa sku­laamaan, mutta myyn­ti­koh­taa­misten luku­mää­rästä yleensä voi. 

Puhun tässä siis pro­sen­tista. Koko­nais­lu­kujen valossa on ala-aste­ma­te­ma­tiikkaa, että enemmän koh­taa­misia tuottaa enemmän kauppaa. Osu­ma­pro­sentin kasvu taas kertoo myyn­tityön ja myyjän osaa­misen laadusta. 

 

Myy­minen on verbi

Aiem­massa pos­tauk­ses­samme muis­tu­tettiin että myyn­tityö = yhdyssana. Siinä jo sivusimme sitä, että usein unohtuu sanan jäl­kim­mäinen osa, eli työ. 

Myy­minen on verbi ja tar­koittaa siis teke­mistä. Jotkut kui­tenkin suh­tau­tuvat siihen kuin se ei olisi verbi lai­sin­kinkaan, vaan jotakin mikä maa­gi­sesti vain tapahtuu ilman että myyjä tekee mitään. Niin, ja vieläpä siis sitä laa­duk­kaammin mitä har­vemmin tehdään. 

Herätys!

Mitä enemmän akti­vi­teetteja sitä enemmän: 

  • on mah­dol­li­suuksia tehdä kauppaa 
  • sitä tehok­kaam­maksi myyn­ti­puheet hioutuvat 
  • sitä sula­vammin homma käy 
  • sitä paremmin myyjä tietää mitä on tekemässä 
  • sitä paremmin myyjä oppii toi­mimaan eri­laisten ihmisten kanssa 
  • sitä paremmin… you name it! 

On toki ymmär­ret­tävää, että moni haluaisi myynnin kas­vavan ilman että myyntiä tekee. Myynti ei kui­tenkaan kasva itsekseen. 

Jos haluat siis tehdä enemmän kauppaa, nopeammin ja parem­malla hin­nalla, aloita teke­mällä mah­dol­li­simman paljon tapaa­misia. Enemmän = enemmän ja usko­muk­sista huo­li­matta, määrä ei huo­nonna myynnin laatua, vaan parantaa sitä. 

Myynti kasvaa kas­vat­ta­malla myyn­ti­ti­lai­suuksien lukumäärää.

 

Mikä on helpoin tapa saada tois­to­kertoja myyjälle?

Jotta myyjä voi kes­kittyä siihen mihin hänet on pal­kattu (eli tekemään kauppaa) kan­nattaa huo­lehtia että lau­kai­su­paikkoja, eli myyn­ti­ti­lai­suuksia on tarpeeksi. 

Eniten myynnin aikaa vie taval­li­sesti asiak­kaiden tavoittelu ja tapaa­misten sopi­minen. Siksi ulkois­tettu tapaa­misten buukkaus on yli­ver­tainen keino kas­vattaa myyntiä.

Tutustu buuk­kaus­pal­veluun

 

Book­kaa­misiin!  

PS:
Näin koronan aikana tie­tysti enim­mäkseen etänä!