Laa­dukas B2B Buukkaus palveluna

Avul­lamme vapau­tatte oman myyn­tinne ajan oleel­liseen ja teette enemmän parempia sopi­muksia. Takuulla.

Laa­dukas B2B buukkaus tapaa­mis­poh­jai­sella hin­noit­te­lulla

Asiak­kai­demme mie­lestä tar­joamme maamme hinta-laa­tusuh­teeltaan parasta buuk­kaus­pal­velua.

Asia­kas­ta­paa­miset ovat eli­nehto toi­mi­valle myyn­nille. Samalla asiak­kaiden tavoittelu ja tapaa­misten sopi­minen on myynnin eniten aikaa vievää vaihe. Siksi ulkois­tettu tapaa­misten buukkaus on yli­ver­tainen keino kas­vattaa myyntiä.

Buukkaus onnistuu meiltä ammat­ti­tai­dolla ja tehok­kaasti: olipa kyseessä sitten hen­ki­lö­koh­tainen tapaa­minen tai etä­pa­laveri.

Myynnin aika on rahaa. Avul­lamme omat myy­jänne saavat kes­kittyä tapaa­misiin ja tuloksen tekoon, kun me jär­jes­tämme heidät samaan pöytään poten­ti­aa­listen yri­tys­päät­täjien kanssa. Maksat vain val­miista tapaa­mi­sista. Myös soit­to­listat sisäl­tyvät meillä buuk­kauksen hintaan.

Poik­keuk­sel­lisen hiottu pal­ve­lu­kon­sep­timme sisältää auto­maat­ti­sesti sen mitä useim­milta muilta joutuu erikseen vaa­timaan. Ota roh­keasti yhteyttä, niin ker­romme lisää siitä, mihin toi­min­ta­ta­pamme tulok­sel­lisuus perustuu.

On yksi selkeä syy, miksi asiak­kaamme ostavat meiltä vuosi toi­sensa jälkeen: he tekevät avul­lamme niin paljon rahaa.

Käsi­tyk­semme laa­duk­kaasta buuk­kauk­sesta

R

Oikea yritys, oikea päättäjä

R

Asiak­kaanne ymmärtää, miksi tapaa­minen on sovittu

R

Myy­jällä on kunnon läh­tö­tiedot ennen tapaa­mista

R

Toi­mi­tus­varmuus. Me toi­mi­tamme.

R

Kokeneet ja uskot­tavat ammat­ti­laiset buuk­ka­reina

R

Huip­puunsa hiottu pal­ve­lu­pro­sessi = helppoa teille

On monta hyvää syytä ulkoistaa buukkaus meille

Ammat­ti­laiset buuk­kaajana

Myyn­ti­vah­dit­ta­jilla on aikuiset, kokeneet ammat­ti­laiset buuk­kaajana. Siksi he ovat uskot­tavia puhe­li­messa maamme yri­tys­johdon kanssa. Toi­mi­valla joh­dolla on taus­tallaan toi­mialan MM-tason osaa­minen.

Eri­kois­tu­minen B2B ‑buuk­kaukseen

Tar­joamme vahvaa eri­kois­osaa­mista B2B-buuk­kauk­sessa. juuri tiukan fokuksen ja päi­vit­täisen tes­tauksen ansiosta tie­dämme, mikä on se tapa jolla B2B buukkaus kan­nattaa tehdä juuri tänään.

Selkeä ja läpi­näkyvä hin­noittelu

Kun tapaa­mis­tenne buukkaus on ulkois­tettu Myyn­ti­vauh­dit­ta­jille, tie­dätte aina mitä mak­satte ja mitä saatte. Hin­noit­te­lumme perustuu sovit­tuihin tapaa­misiin €/tapaaminen. Aina tuore soit­to­lista sisältyy tapaa­misten hintaan.

Huip­puunsa hiottu kon­septi

Saamme jat­ku­vasti kii­tosta siitä, että pal­ve­lus­samme on huo­mioitu itsestään sel­västi se, mitä usein joutuu erikseen pyy­tämään. Siksi yhteistyö kans­samme on tulok­sel­lista ja lisäksi helppoa.

Sel­västi mitattava hyöty

Saat meiltä aina selkeän raportin sovi­tuista tapaa­mi­sista. Siten voit hel­posti seurata, syn­tyykö tapaa­mis­tanne jat­ko­toimia kuten tar­jouksia ja kauppaa. Siten ei jää mutun ja mie­li­pi­teiden varaan, hyö­dyt­tääkö pal­ve­lumme teitä vai ei.

Tulokset ja kehitys

Suurin syy kes­täviin asiak­kuuk­simme on, että yhteistyö tuottaa asiak­kail­lemme sel­västi enemmän rahaa kuin he mak­savat pal­ve­lus­tamme. Samalla teke­minen opettaa ja tuomme pöytään myös myyn­nil­lisen näkemyksen tulosten kehit­tä­mi­seksi.

Lukuina

%

Toi­mi­tus­varmuus

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
kari.kaisto@myyntivauhdittajat.fi

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?