Laa­dukas B2B Buukkaus palveluna

Avul­lamme vapau­tatte oman myyn­tinne ajan oleel­liseen ja teette enemmän parempia sopi­muksia. Takuulla.

Laa­dukas B2B buukkaus palveluna tulos­pe­rus­tei­sella hin­noit­te­lulla

Myynnin aika on rahaa. Siksi se kan­nattaa kes­kittää tuot­taviin koh­taa­misiin.
Toi­mi­tamme teille epä­reilua kil­pai­luetua.

 

Myyn­ti­vauh­dit­tajien tar­joama ulkois­tettu B2B-myyn­ti­ta­paa­misten buukkaus on tulok­sellsnen ja kus­tan­nus­te­hokas tapa kas­vattaa myyntiä var­memmin, nopeammin ja hel­pommin.  Asiak­kai­demme mie­lestä toi­mi­tamme hinta-laa­tusuh­teeltaan Suomen parasta B2B-Buuk­kaus­pal­velua. Ja mikä parasta, et maksa soit­te­lusta tai “hyvistä kes­kus­te­luista” vaan buuk­ka­mi­ses­tamme tapaa­mi­sista. Myös soit­to­listat juuri teidän toi­mek­sian­toonne rää­tä­löitynä sisäl­tyvät meillä tapaa­misen hintaan.

 

Pal­ve­lumme hyödyt päh­ki­nän­kuo­ressa

  • Oman myyn­tinne aika kes­kittyy tuot­taviin asia­kas­ta­paa­misiin ja kaup­pojen kotiut­ta­miseen.
  • Tapaa­misia on aina kalen­te­rissa — myynnin vaih­telut ja sen tuottama stressi vähenee.
  • Myy­jänne tapaavat sel­laisia asiak­kaita kuin pitääkin tavata.
  • Myyn­tinne saa kes­kittyä täysin siihen mikä tuo rahaa taloon.

 

Meillä kaiken kes­kiössä ovat kokeneet, aikuiset ammat­ti­laiset buuk­karina jotka ovat uskot­tavia, osaavat kiteyttää bis­nes­hyö­dys­tänne oleel­lisen ja pys­tyvät käymään tasa­ver­taisia kes­kus­teluja yri­tys­johdon kanssa.

 

Huip­puunsa hiottu pal­ve­lu­kon­sep­timme sisältää auto­maat­ti­sesti sen mitä useim­milta alan toi­mi­joilta joutuu erikseen pyy­tämään.

 

On yksi selkeä syy, miksi asiak­kaamme ostavat meiltä vuosi toi­sensa jälkeen: He tekevät avul­lamme rei­lusti enemmän rahaa kuin meille mak­savat.

Käsi­tyk­semme laa­duk­kaasta buuk­kauk­sesta

R

Oikea yritys, oikea päättäjä

R

Asiak­kaanne ymmärtää, miksi tapaa­minen on sovittu

R

Myy­jällä on kunnon taus­ta­tiedot ennen tapaa­mista

On monta hyvää syytä ulkoistaa buukkaus meille

Ammat­ti­laisuus

On todel­lakin väliä, kuka yri­tyk­senne ensi­vai­ku­telman tekee. Aikuinen ammat­ti­lainen vakuuttaa.

Eri­kois­tu­minen

Olemme eri­kois­tuneet ja kes­kit­tyneet B2B ‑buuk­kaukseen. Teemme sitä joka arki­päivä kovin tuloksin.

Läpi­näkyvä hin­noittelu

Maksat toi­mi­te­tuista tapaa­mi­sista sopi­mamme kiinteän hinnan ilman pii­lo­kuluja. Soit­to­lis­takin sisältyy tapaa­misen hintaan.

Hiottu kon­septi

Tar­koittaa käy­tän­nössä, että tie­dämme mitä teemme. Siksi sinä saat tuloksia ja pääset hel­polla.

Mitattava hyöty

Toi­mi­tamme raportin buuk­ka­mis­tamme tapaa­mi­sista. Siten on helppo seurata tuloksia. Eikä tuot­ta­mamme hyöty ole mie­li­pi­de­ky­symys.

Pilo­tilla liik­keelle

Yhteistyö alkaa aina pilot­ti­pro­jek­tilla yhdessä sovi­tulle tapaa­mis­mää­rälle. Sen jälkeen jat­kamme tai voit antaa meille kenkää.

Lukuina

%

Toi­mi­tus­varmuus

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

040 139 6339
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu