Laa­dukas B2B Buukkaus palveluna

Ulkois­tettu myynti vapauttaa myy­jiesi aikaa kau­pan­tekoon. Keskitä aikasi tuot­taviin koh­taa­misiin tar­joa­malla myy­jillesi laa­duk­kaita liidejä B2B-buukkaus ‑pal­ve­lul­lamme.

Nopea ja vai­vaton yhteis­työ­kumppani uusasiakashankintaan!

Ulkois­tettu buukkaus vapauttaa myy­jiesi aikaa kau­pan­tekoon. Keskitä aikasi tuot­taviin koh­taa­misiin tar­joa­malla myy­jillesi laa­duk­kaita liidejä B2B-buukkaus ‑pal­ve­lul­lamme.

Jokainen myyntiä tehnyt ja joh­tanut tietää, että tapaa­misten sopi­minen loh­kaisee ison osan ajasta. Kaikki vain eivät aina vastaa puhe­limeen silloin, kun myy­jälläsi on sopiva hetki soittaa. Meidän buuk­kaus­tii­mimme jättää tule­valle asiak­kaallesi hyvän kuvan jo ensi­kon­tak­tista lähtien, tavoittaa poten­ti­aa­liset asiakkaat var­masti ja sovitut tapaa­miset pitävät. Ulkois­tettu myynti mah­dol­listaa sen, että myy­jilläsi jää enemmän aikaa ja energiaa kes­kittyä siihen tär­keimpään, eli kaupantekoon!

Yhteistyö kans­samme alkaa hel­posti, eikä suo­ra­vii­vainen pro­ses­simme tuhlaa aikaasi. Buuk­kaus­pal­ve­lumme on hiottu huip­puunsa koke­muk­semme ja asiak­kai­demme palautteen kautta. Tie­dämme mikä tänään toimii.

Pilot­ti­pro­jekti
Sovimme tavoitteet ja toi­mi­tet­tavan tapaa­mis­määrän. Useimmat jäävät meille asiak­kaiksi, kun Myyn­ti­vauh­dit­tajat on todis­tettu toi­mi­vaksi yhteistyökumppaniksi.

Läpi­näkyvä hinnoittelu

Kiinteä, ennalta sovittu kulu toi­mi­te­tuista tapaa­mi­sista. Tähän sisäl­tyvät suoraan myös rää­tä­löidyt soit­to­listat. Meillä eivät pii­lo­kulut jyllää!

Mitattava hyöty vailla vilunkia

Toi­mi­tamme aina selkeän raportin kai­kista buuk­kaa­mis­tamme tapaa­mi­sista, jolloin tulokset ovat hel­posti mitat­tavia eikä yhteis­työmme tulok­sel­lisuus ole mielipidekysymys. 

Eri­kois­tuneet ammattilaiset

Ensi­vai­ku­telma ennen kaikkea – Kokenut ammat­ti­lainen vakuuttaa ja kes­kit­ty­mi­semme B2B-työhön näkyy tuloksissa.

Laa­dukas buukkaus 
Osaava buuk­kauksen ammat­ti­lainen, koh­den­nettu yritys ja oikea päättäjä ovat hyvä alku. Laa­dukas lop­pu­tulos saadaan, kun asiak­kaanne ymmärtää miksi tapaa­minen on sovittu ja myy­jäl­länne on vahvat taus­ta­tiedot tapaa­misen pohjaksi.

Onko kalen­te­rissasi vapaita aikoja? Ammot­taako liidi-lista tyh­jyyttään? Ei kauaa. Voimme ylpeänä todeta, että Myyn­ti­vauh­dit­tajat toi­mittaa asiak­kaiden mie­lestä hinta-laatu suh­teeltaan Suomen parasta B2B-Buuk­kaus­pal­velua. 

 

Käsi­tyk­semme laa­duk­kaasta buukkauksesta

R

Oikea yritys, oikea päättäjä

R

Asiak­kaanne ymmärtää, miksi tapaa­minen on sovittu

R

Myy­jällä on kunnon taus­ta­tiedot ennen tapaamista

On monta hyvää syytä ulkoistaa buukkaus meille

Ammat­ti­laisuus

On todel­lakin väliä, kuka yri­tyk­senne ensi­vai­ku­telman tekee. Aikuinen ammat­ti­lainen vakuuttaa.

Eri­kois­tu­minen

Olemme eri­kois­tuneet ja kes­kit­tyneet B2B ‑buuk­kaukseen. Teemme sitä joka arki­päivä kovin tuloksin.

Läpi­näkyvä hinnoittelu

Maksat toi­mi­te­tuista tapaa­mi­sista sopi­mamme kiinteän hinnan ilman pii­lo­kuluja. Soit­to­lis­takin sisältyy tapaa­misen hintaan.

Hiottu kon­septi

Tar­koittaa käy­tän­nössä, että tie­dämme mitä teemme. Siksi sinä saat tuloksia ja pääset helpolla.

Mitattava hyöty

Toi­mi­tamme raportin buuk­ka­mis­tamme tapaa­mi­sista. Siten on helppo seurata tuloksia. Eikä tuot­ta­mamme hyöty ole mielipidekysymys.

Pilo­tilla liikkeelle

Yhteistyö alkaa aina pilot­ti­pro­jek­tilla yhdessä sovi­tulle tapaa­mis­mää­rälle. Sen jälkeen jat­kamme tai voit antaa meille kenkää.

Lukuina

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

040 139 6339
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Poista myynin tyh­jä­käynti tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu