B2B Buukkaus tulos­perusteisesti

Timant­ti­buukkaus kon­sep­timme avulla teette enemmän parempia sopi­muksia. Takuulla.

Tulos­pe­rus­teinen buukkaus­palvelu

Ulkois­tettu B2B myyn­ti­käyntien buukkaus­palvelu on lyö­mätön keino kas­vattaa myyntiä. Toteu­tamme myynnin eniten aikaa vievän ja useim­mille myy­jille vai­keimman vaiheen – asia­kas­ta­paa­misten sopi­misen — puo­les­tanne. Buukkaus­palvelu kas­vattaa myyn­tiänne hel­posti, nopeasti ja var­masti.

Tämä on yksin­ker­taista.

Kaupat tehdään asiak­kaiden luona. Myyjien tulee olla asiak­kaissa kauppaa teke­mässä eikä etsi­mässä tai tavoit­te­le­massa asia­kas­eh­dok­kaita. Buukkaus­palvelu jär­jestää heidät samaan pöytään poten­ti­aa­listen asia­kas­yri­tys­tenne päät­täjien kanssa. Ihme­pil­lerien tar­joa­misen sijaan teemme asen­teella oleel­lista perus­duunia. Ammat­ti­mai­sesti. Siten pitää myy­jienne osata ja hoitaa oma tont­tinsa.

Pal­velun hyödyt

R

Myy­jänne saavat kes­kittyä myymään

R

Tapaa­misia on kai­killa myy­jillä aina ja tasai­sesti

R

Tulokset ovat tasai­sempia eivätkä hei­lahtele

R

Ammat­ti­laisuus kuuluu puhe­lussa

R

Useimmat myyjät pär­jäävät tapaa­mi­silla, murto-osa on hyvä ja tehokas puhe­li­messa.

R

Vipu­voimaa ja siten enemmän ja parempia sopi­muksia

Miksi pal­ve­lumme on nimensä mukai­sesti niin Timant­tinen?

Ammat­ti­taito

Yri­tyk­semme toi­min­ta­kon­septin yti­messä on toi­mialan maa­il­man­mes­ta­ruus­tason ammat­ti­taito B2B-puhe­lin­työstä. Ammat­ti­taito tar­koittaa meillä sel­keyttä, vahvaa ammat­ti­maista yri­tys­kult­tuuria sekä yksin­ker­taisen toi­mivia pro­sesseja. Tämä näkyy pää­mie­hil­lemme yhteistyön help­poutena.

Eri­kois­tu­minen

Tie­dämme mitä teemme. Tulokset puhuvat puo­lestaan. Tie­dämme myös, ettei kukaan voi olla hyvä kai­kessa. Siksi olemme eri­kois­tuneet yri­tys­ta­paa­misiin. Buuk­kaamme vuo­dessa tuhansia ja tuhansia tapaa­misia maamme yri­tys­joh­dolle, joten tie­dämme käy­tän­nössä mikä toimii.

Kokeneet buuk­karit

Olemme tehneet B2B-tapaa­misten buuk­kaa­mi­sesta asian­tuntija-ammatin. Tämän yti­messä on aikuiset ammat­ti­laiset, jotka ovat uskot­tavia ja vai­kut­tavia puhe­li­messa, kun käydään tehok­kaita ja vai­kut­tavia päät­tä­jä­tason kes­kus­teluja. Meiltä saat resurssin lisäksi näkemyksen.

Hiottu kon­septi

Olemme oikeasti miet­tineet tätä. Ja hioneet käytännön koke­muksen kautta. Me teemme ja poh­dimme vähän enemmän. Yhteistyön käyn­nis­tä­minen vie oman orga­ni­saa­tionne aikaa ylei­simmin enintään tunnin. Sen jälkeen me toi­mi­tamme sen, mitä olette tilanneet. Laatu syntyy yksi­tyis­koh­dista.

Tulos­poh­jainen hin­noittelu

Meille ei makseta tun­neista tai soit­te­lusta, vaan tulok­sista. Hin­noit­te­lumme perustuu sovit­tuihin tapaa­misiin ilman pii­lo­kuluja. Myös teidän toi­mek­sian­toanne varten laa­dittu tuore soit­to­lista päät­tä­jä­tie­toineen sisältyy meillä tapaa­misen hintaan. Tiedät mitä maksat ja mitä saat.

Kat­tavat raportit

Rapor­toimme buuk­kaa­mamme tapaa­miset yksi­löi­dysti. Niin olet kar­talla siitä, että toi­mi­tamme sen mitä olet tilannut. Raport­tiemme ansiosta myös pal­ve­lumme tulok­sel­lisuus ei ole mie­li­pi­de­ky­symys vaan näet mihin olemme teidät buu­kanneet ja mistä olette saaneet kauppaa.

Lukuina

%

Onnis­tu­mis­pro­sentti

%

Hitrate kes­ki­määrin

%

Jatkaa yhteis­työtä pilotin jälkeen

Kysy lisää timantti­buukkauksesta

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
kari.kaisto@myyntivauhdittajat.fi

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Hal­li­tuskatu 27 A1

90100 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu