Muut pal­velut

Audi­tointi

Lisä­palvelu buuk­kaus­asiak­kail­lemme. Myy­jänne kävivät asiak­kaissa ja tekivät tar­jouksen. Tie­dätkö, miksi asiak­kaanne osti tai jätti osta­matta? Siis oikeasti. Me kysymme sitä asiak­kailtasi. Tieto on mutua parempi väline bis­nek­sessä. Autamme sinua joh­tamaan todel­li­sella tie­dolla.

Assis­tentti

Jokainen tietää, että osaava assis­tentti on timantti. Tar­joamme yritys- ja myyn­ti­joh­dolle vapau­tuksen ikä­vistä rutii­ni­teh­tä­vistä ja mah­dol­li­suuden kes­kittyä siihen, mikä tuottaa bis­nes­me­nes­tyksen.

Kar­toitus

Maa­ilman paras tapa sel­vittää asiakkaan osto­ha­lukkuus on kysyä. Puhe­li­mitse tehtävä asia­kas­tar­ve­kar­toitus on tehokas ja hen­ki­lö­koh­tainen tapa saada tieto niistä asiak­kaista, joilla ostoikkuna on juuri nyt auki. Me soi­tamme poten­ti­aa­lisen asia­kas­kun­tanne läpi ja sovimme tapaa­misen heille, joilla on nyt tai lähi­tu­le­vai­suu­dessa tarve pal­ve­luil­lenne.

Myynnin happotesti

Esi­tämme pirul­lisia kysy­myksiä sinulle ja myy­jillesi ja annamme viil­tävän rehel­lisen näkemyksen yri­tyksesi myyn­ti­toi­min­tojen vah­vuuk­sista ja pul­lon­kau­loista sekä tiiviin kor­jauseh­do­tuksen.

Myyn­ti­kon­septi

Myynti on yri­tyksen tärkein toi­minto ja jokaisen yri­tyksen eli­nehto. Jotta se on teho­kasta, tasaista ja tuot­tavaa, tar­vitset sitä varten sys­teemin. Me luomme sinulle sel­laisen: yksin­ker­taisen, ymmär­ret­tävän ja hel­posti arkeen vie­tävän.

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, LH 13

90100 OULU

puh. 08–613 8991

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu