Timantti Assis­tentti™

Myynnin ja mark­ki­noinnin assis­tent­ti­palvelu orga­ni­saa­tioille, jotka haluavat kes­kittyä oleel­liseen. Assis­tent­ti­palvelu sopii sel­lai­sille orga­ni­saa­tioille, joissa myyntiin tai mark­ki­nointiin ei tarvita koko­päi­väistä assis­tenttia, mutta tarve on kui­tenkin sään­nöl­linen.

Miten se käy­tän­nössä toimii?

Assis­tentti suo­rittaa kuu­kausittain sovitun määrän ennalta sovittuja assis­tent­ti­teh­täviä orga­ni­saa­tiol­lenne ja vapauttaa myyn­tinne sekä joh­tonne ajan rutii­ni­teh­tä­vistä bis­neksen kan­nalta oleel­liseen. Ammat­tia­lamme on myynti, joten tar­joamme myyntiin ja mark­ki­nointiin eri­kois­tu­neita assis­tent­ti­pal­veluja. Näitä voivat olla esim. tar­jous­kir­jeiden päi­vitys, tar­jousten tai sopi­musten laa­dinta sekä asia­kas­re­fe­renssien teke­minen.

Hin­noit­te­lu­pe­rus­teena toimii tun­ti­hin­noittelu sään­nöl­li­seksi sovi­tulla tun­ti­mää­rällä sekä lisätyöt tun­ti­pe­rus­teisena. Joil­lekin vakio­töille olemme lisäksi mää­ri­telleet selkeät, orga­ni­sointia hel­pot­tavat valmiit hinnat / työaika-arviot. Asiat sovitaan meillä etu­käteen ja las­ku­tamme pal­ve­lumme kuu­kausittain.

Ennen sopi­muksen tekoa käymme kans­sanne läpi kans­sanne kes­keiset teh­tävät ja niiden prio­ri­teetit jolloin osaamme huo­mioida nämä asiat yhteis­työmme aikana itseoh­jau­tu­vasti.

Miksi ostaisit?

Myyjien ja johdon aika on kal­lista. Niitä on jär­je­töntä käyttää rutii­ni­teh­täviin. Prio­ri­soinnin vuoksi jää paljon teh­täviä myös teke­mättä, mikä syn­nyttää stressiä. Tästä syystä hyvä myyn­nil­li­sesti ajat­te­levat myyn­tinne assis­tentti on ihan timanttia. Hommat hoi­tuvat tehok­kaasti ja myynnin ammat­ti­lai­sor­ga­ni­saa­tiona kau­pal­linen ajat­te­lutapa ohjaa meillä kaikkea toi­mintaa. Tehokkaan tekijän lisäksi saatte kaupan päälle jär­keviä toi­min­ta­malleja, jotka sääs­tävät sekä aikaanne että her­mo­janne.

Kiin­nos­tuitko? 

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, LH 13

90100 OULU

puh. 08–613 8991

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu