Myynnin Happotesti™

Yksin­ker­tai­sesti sel­vi­tämme, miten myyn­tinne toimii arjessa asenteen, osaa­misen ja teke­misen tasolla. Sel­vi­tämme ne mää­rit­te­le­mällä myyn­tinne poten­ti­aalin ja ver­taamme sitä tämän hetken reaa­li­teet­teihin. Osoi­tamme vah­vuudet mutta pal­jas­tamme sää­li­mättä ja suo­ra­pu­hei­sesti myös heik­koudet. Meillä on etu. Kat­somme toi­mintoja vain myynnin näkö­kul­masta. Jos uskot, että voi­sitte myydä enemmän, pää­semme tällä kiinni siihen mitä pitää tehdä.

Kenelle sopii?

Koti­maahan B2B-kauppaa teke­välle pk ‑yri­tyk­selle, joka haluaa saada rehel­lisen näkemyksen ja rat­kai­sueh­do­tuksen siitä, miten voisi myydä enemmän ja mitkä ovat oleel­liset ajat­telun, osaa­misen tai toi­minnan pul­lon­kaulat.

Mitä saat?

Asian­tun­tijan tekemään hen­ki­lö­koh­taiseen haas­tat­teluun ja ammat­ti­maiseen pros­pek­tointiin perus­tuvan poten­ti­aa­li­kar­toi­tuksen asiak­kaistasi jota ver­taamme yri­tyksesi myynnin nyky­tilaan.

Mitä maksaa?

Myynnin Happotesti maksaa 790 € + alv

Koska pal­velun hyöty perustuu ns. hil­jaiseen tietoon, las­ku­tamme työn tilaus­het­kellä.

Miksi ostaisit?

Mitä et tiedä, sitä et voi korjata. Saatat myös vahin­gossa alkaa kor­jaamaan ehjää.

Meillä on rau­tainen kokemus sadoista myyn­tior­ga­ni­saa­tiosta, maa­il­man­luokan osaa­minen myynnin vai­keim­missa lajeissa ja 20 vuoden käytännön koke­mukseen poh­jautuva näkemys myynnin rea­li­tee­teista. Saat tämän näkemyksen käyt­töösi kir­jal­li­sessa muo­dossa, yhdessä läpi­käytynä.

Kiin­nos­tuitko? 

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08–613 8991
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, LH 13

90100 OULU

puh. 08–613 8991

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu