Timant­ti­Kon­septi™

Palvelu on yksin­ker­tainen, osin meidän taus­talla tekemä ja osin kanssasi työ­pa­ja­mai­sesti tehtävä myyn­ti­kon­septin raken­nus­metodi. Joku puhuisi kon­sult­ti­hank­keesta, mutta tässä erona on, että perin­teinen kon­sultti vii­sas­telee, teo­re­tisoi, tekee yksin­ker­tai­sista asioista vai­keita, laittaa ison laskun ja jättää teidät oman onnensa nojaan toteu­tuksen kanssa.

Me teemme töitä ja toi­mi­tamme. Saat val­mista. Tavoite on, että kon­septin luo­misen jälkeen pär­jäisit ilman meitä.

Kenelle sopii?

Koti­maahan kauppaa teke­välle pk-yri­tyk­selle, joka tekee jo nyt vaka­vasti otet­tavaa lii­ke­toi­mintaa, mutta haluaa ottaa myynnin omiin käsiinsä teke­mällä myyn­nistä aktii­vista ja sys­te­maat­tista, muttei ole ihan varma miten sen tekisi koko­nai­suuden kan­nalta jär­ke­vimmin.

Palvelu ei sovi olo­suh­teiden voi­vot­te­li­jalle eikä yri­tys­joh­dolle, joka näkee aina joka pai­kassa vain ja ainoastaan esteitä.

Mitä saat?

Valmiin myyn­ti­kon­septin. Näkemyksen ja doku­men­toinnin sekä halu­tessasi lisä­pal­veluna apua käyttöön otta­mi­sessa, sisäi­sessä myyn­ti­työssä orga­ni­saa­tios­sanne ja sitout­ta­mi­sessa. Myynti muo­dostuu useasta osa­ko­ko­nai­suu­desta ja tämän käymme kriit­ti­sesti läpi. Me pereh­dymme tavoit­tei­siisi, toi­mia­laasi, poten­ti­aa­liseen asia­kas­kun­taasi ja myynnin nyky­tilaan. Saat valmiin, doku­men­toidun myyn­ti­kon­septin hel­posti arkeen vie­tä­väksi.

Miksi ostaisit?

Myynti on yri­tyksesi tärkein toi­minto ja eli­nehto. Se on meidän into­hi­momme ja ammat­ti­la­jimme. Kat­somme myyn­tiäsi koko­nai­suutena mutta juuri myyn­ti­tu­losten ja toden­nä­köi­syyksien kul­masta. Arki­jär­ki­sesti.

Saat käyt­töösi yli 20 vuoden koke­muksen tuoman näkemyksen. Käymme etu­lin­jassa 45 000 päät­tä­jä­kes­kus­telua joka vuosi maamme yri­tys­johdon kanssa, tutus­tumme rehel­li­sesti jopa 300 yri­tyksen myynnin tilaan. Lisäksi yri­tyk­semme johto on menes­tynyt sekä myyjänä että esi­miehenä myynnin vai­keimpina pide­tyissä lajeissa tehden ennestään hyvistä tulok­sista jopa 80% myynnin kasvua, voit­tanut B2B call cen­te­reiden maa­il­man­mes­ta­ruuden ja useita sijoi­tuksia Suomen Parhaat Työ­paikat ‑tut­ki­muk­sessa. Koska kaikki näke­myk­semme perus­tuvat käytännön teke­miseen, saat meiltä jar­gonin sijaan jämptin ja perus­tellun näkemyksen jonka käy­täntöön vien­nissä myös autamme.

Tie­dämme, miten myyntiä tehdään. Ja mistä teke­misen ja ajat­telun tavoista tulos syntyy.

Kiin­nos­tuitko? 

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, LH 13

90100 OULU

puh. 08–613 8991

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu