Myynnin kou­lu­tukset

Kivi­kovaa käytännön koke­mukseen perus­tuvaa kon­kretiaa. Juuri teidän fir­mal­lenne toimitettuna.

Kou­lu­tus­temme vai­kut­tavuus perustuu 20 vuoden koke­mukseen aktii­visen myynnin saralla sekä tuhansien myyjien ja myynnin esi­miesten val­men­ta­mi­sesta syn­ty­neeseen näke­mykseen siitä, mikä yhdistää menes­tyviä myyjiä ja myyntijoukkueita.

Lisäksi yhtiömme käy noin 50 000 päät­tä­jä­kes­kus­telua vuo­dessa buu­ka­tessaan laa­duk­kaita tapaa­misia B2B-asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioille. Tes­taamme siis päi­vittäin myynnin etu­lin­jassa sitä, mikä toimii par­haiten juuri tänään. Siinä syntyy tulosten ohella väki­sinkin näke­mystä. Ja siksi kou­lut­ta­mamme asiat perus­tuvat luu­lojen sijasta toden­nettuun tietoon.

Mikäli olet päät­tänyt että haluat tehdä myyn­tinne tason­noston, me autamme.

Toteu­tamme val­men­nukset hio­tulla kon­sep­tilla yri­tys­koh­tai­sesti toteutettuna.

Sekä webi­naarina että perin­teisenä livekoulutuksena.

 

 

Yri­tys­koh­taiset valmennukset

Kaikki yri­tys­koh­taiset val­men­nuk­semme on toteu­tet­ta­vissa myös webi­naarina joiden sujuvaan ja oppi­mista tukevaan jär­jes­tä­miseen meillä on kokemus, osaa­minen ja konsepti.

Val­men­nus­oh­jelmat

Val­men­nus­oh­jelmat tar­joavat syvemmän osaa­misen vali­tusta aihea­lu­eesta. Ne sisäl­tävät koko­nai­suu­desta riippuen 3–6 toi­siaan tukevaa val­men­nus­kertaa ja jokainen oleel­linen osio tukee toi­sessa osiossa opittua muo­dostaen jär­kevän kokonaisuuden.

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu