Kou­lu­tukset

Kou­lu­tus­va­li­koi­maamme kuu­luvat kai­kille avoimet, kuin kunkin yri­tyksen tar­peeseen rää­tä­löidyt myynti- ja myyn­ti­johdon kou­lu­tukset.

Kou­lu­tamme myyntiä ja esi­miehiä nos­tamaan tasoaan. Toteu­tamme sekä avoimia kou­lu­tuksia suu­rim­missa kau­pun­geissa että yri­tys­koh­tai­sesti rää­tä­löitynä ihan koko Suomen alu­eella. Kaikkien kou­lu­tus­temme aiheena on myynnin oleel­liset, tuloksen kan­nalta rat­kai­sevat asiat. Kes­keisiä tavoit­teita vain yksi: se, että te yri­tyksenä teette Enemmän, Parempia sopi­muksia.

Saat meiltä

Avoimet kou­lu­tukset

Avoimet kou­lu­tukset ovat kai­kille avoimia ja niihin pääset osal­lis­tumaan. Kou­lu­tusten toteut­ta­misraja on vähintään 5 hen­kilöä.

Kou­lu­tus­tar­jonta tulossa alku­vuo­desta 2020

Pien­ryh­mä­val­men­nukset

Pien­ryh­mä­val­men­nukset ovat hyvin pie­nelle jou­kolle rajattuja val­men­nus­ko­ko­nai­suuksia, jotka sisäl­tävät useamman puolen päivän lähi­val­men­nuksen. Yhdessä val­men­nus­kerrat muo­dos­tavat koko­nai­suuden. Etuna on, että jokaiseen aiheeseen voidaan kes­kittyä syvemmin, pie­nessä poru­kassa uskaltaa asioista kysyä avoi­memmin ja osal­listuja saa vietyä kou­lu­tetut asiat käy­täntöön asteittain.

Pien­ryh­mä­val­men­nusten toteu­tu­misraja on vähintään 5 hlöä ja maksimi osal­lis­tu­ja­määrä 12 hlöä/ryhmä. Tyy­pil­linen val­men­nus­oh­jelman kesto on 4 puolen päivän kou­lu­tus­kertaa, jotka tukevat toi­siaan.

Kou­lu­tus­tar­jonta tulossa alku­vuo­desta 2020

Yri­tys­koh­taiset val­men­nukset

Yri­tys­koh­tainen kou­lutus iskee suoraan teidän yri­tyk­senne täs­mä­tar­peeseen. Rää­tä­löinnin ansiosta voidaan pai­nottaa juuri niitä asioita, jotka teidän yri­tyk­ses­sänne ovat sillä het­kellä ajan­koh­tai­simpia. Val­men­nustapa ohjaa tekemään kon­kreet­tisia pää­töksiä toi­minnan kehit­tä­mi­seksi askel aske­leelta.

Kou­lu­tus­tar­jonta tulossa alku­vuo­desta 2020

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu