Myynnin kou­lu­tukset

Myyn­ti­kou­lutus ja myyn­ti­johdon val­mennus ovat ydin­osaa­mis­tamme. Ei dii­pa­daapaa vaan kovaaa kon­kretiaa vie­tä­väksi heti käyttöön.

Kou­lu­tus­temme saatte käy­tän­nössä toi­mi­vaksi todetun kei­no­va­li­koiman ja teke­misen kautta syn­tyneen ammat­ti­taidon oman myyn­tinne käyttön.

Osaa­mi­semme perustuu käytännön koke­mukseen. Siksi et kuule yhtään teo­reet­tista dii­pa­daapaa vaan kouriin tun­tuvaa kon­kretiaa — käytännön tuloksiin perustuen.

  • yli 10 000 myyjän ja myynnin esi­miehen val­men­nus­ko­ke­mukseen
  • päi­vit­täiseen aktii­viseen B2B-myyn­ti­työhön ja yli 50 000 päät­tä­jä­kes­kus­teluun joka vuosi
  • Yli 300 B2B-myyn­tior­ga­ni­saation myyntiin pereh­ty­miseen vuo­dessa

 Kevään ja kesän 2020 ohjelmat toteu­tetaan verk­ko­val­men­nuksina koro­na­ti­lanteen vuoksi.

 

Saat meiltä

Avoimet kou­lu­tukset

Avoimet kou­lu­tukset ovat kai­kille avoimia ja niihin pääset ilmoit­tau­tumaan kunkin kou­lu­tuksen omalta sivulta.

 

Val­men­nus­oh­jelmat

Val­men­nus­oh­jelmat tar­joavat syvemmän osaa­misen vali­tusta aihea­lu­eesta. Ne sisäl­tävät koko­nai­suu­desta riippuen 3–6 toi­siaan tukevaa val­men­nus­kertaa ja jokainen oleel­linen osio tukee toi­sessa osiossa opittua muo­dostaen jär­kevän koko­nai­suuden.

Yri­tys­koh­taiset val­men­nukset

Kaikki yri­tys­koh­taiset val­men­nuk­semme on toteu­tet­ta­vissa myös webi­naarina joiden sujuvaan ja oppi­mista tukevaan jär­jes­tä­miseen meillä on kokemus, osaa­minen ja kon­septi.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?