Pien­ryh­mä­val­men­nukset

Pien­ryh­mä­val­men­nukset

Pien­ryh­mä­val­men­nukset ovat hyvin pie­nelle jou­kolle rajattuja val­men­nus­ko­ko­nai­suuksia, jotka sisäl­tävät useamman puolen päivän lähi­val­men­nuksen. Yhdessä val­men­nus­kerrat muo­dos­tavat koko­nai­suuden. Etuna on, että jokaiseen aiheeseen voidaan kes­kittyä syvemmin, pie­nessä poru­kassa uskaltaa asioista kysyä avoi­memmin ja osal­listuja saa vietyä kou­lu­tetut asiat käy­täntöön asteittain.

Pien­ryh­mä­val­men­nusten toteu­tu­misraja on vähintään 5 hlöä ja maksimi osal­lis­tu­ja­määrä 12 hlöä/ryhmä. Tyy­pil­linen val­men­nus­oh­jelman kesto on 4 puolen päivän kou­lu­tus­kertaa, jotka tukevat toi­siaan.