Timantti Kar­toitus™

Maa­ilman paras tapa sel­vittää asiakkaan osto­ha­lukkuus on kysyä. Puhe­li­mitse tehtävä asia­kas­tar­ve­kar­toitus on tehokas ja hen­ki­lö­koh­tainen tapa saada tieto niistä asiak­kaista, joilla ostoikkuna on juuri nyt auki. Me soi­tamme poten­ti­aa­lisen asia­kas­kun­tanne läpi ja sovimme tapaa­misen heille, joilla on nyt tai lähi­tu­le­vai­suu­dessa tarve pal­ve­luil­lenne.

Miten se käy­tän­nössä toimii?

Sovimme kanssasi asia­kas­kri­teerit, luomme kysy­mys­pat­te­riston, aloi­tamme soit­totyön sovittuna aikana ja soi­tamme sovitun asia­kas­koh­de­ryhmän läpi. Sinä maksat teh­dyistä kyse­lyistä. Mikäli asia on poten­ti­aa­li­selle asia­kas­yri­tyk­sel­lenne ajan­koh­tainen, sovimme suoraan tapaa­misen hänen ja teidän edus­ta­janne välille, jolloin liidi ei katoa mihinkään ”mustaan aukkoon”. Saatte kat­tavan raportin teh­dyistä kar­toi­tuk­sista ja sovi­tuista tapaa­mi­sista.

Hin­noit­te­lu­pe­ruste

Hin­noit­te­lu­pe­ruste on €/kartoitus + veloitus sovi­tuista tapaa­mi­sista ja väli­te­tyistä lii­deistä. Pro­jektin mit­ta­kaava lyödään lukkoon sopi­mus­het­kellä. Näin tapaatte vain niitä asiak­kaita, joita on juuri nyt oikea aika lähestyä.

Miksi ostaisit?

Koska toden­nä­köi­sesti teillä menee koko ajan kauppaa ohi. Me lähes­tymme hen­ki­lö­koh­tai­sesti ja ker­romme asia­kas­hyö­ty­jenne kautta, miksi kyseisen yri­tyksen päät­täjän tulisi teistä kiin­nostua ja ovatko tuot­ta­manne asiat tällä het­kellä heillä ajan­koh­taisia. Jos joku kysyy puo­les­tanne, saa halutun vas­tauksen ja saa edus­ta­janne tapaa­miseen – voiko paljon otol­li­sempaa paikkaa myynnin kas­vat­ta­mi­seksi olla? Ne joille asiat eivät ole juuri nyt ajan­koh­taisia, saavat hen­ki­lö­koh­tai­sesti ammat­ti­maisen lähes­ty­misen ja kuu­levat teistä ja tie­tävät keneen ottaa yhteyttä kun tarve ilmenee. Näin kyseessä on myös tehokas, hen­ki­lö­koh­tainen ja kes­kus­televa mark­ki­nointi.

Kiin­nos­tuitko? 

Kari Kaisto

Kari Kaisto

Toi­mi­tus­johtaja

08 613 8991
etunimi.sukunimi@myyntivauhdittajat.fi

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu
× Kuinka voin olla avuksi?