100% koti­maista buukkia: Myyn­ti­vauh­dit­ta­jille avainlipputunnus

Avain­lip­pu­merkin myöntää Suo­ma­laisen Työn Liitto, joka toimii sen puo­lesta, että suo­ma­laisen työn arvostus kasvaa ja suo­ma­lainen työ menestyy. Kehi­tämme ja hal­lin­noimme suo­ma­lai­sesta työstä ker­tovia merkkejä, jotka vai­kut­tavat osto­pää­töksiin ja haas­tamme työ­elämää uudistumaan.

Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy:n bisnes on ulkois­tettu yri­tys­myyn­ti­käyntien (B2B) buukkaus, jossa asiakas maksaa vain kon­kreet­ti­sista tulok­sista, tapaa­mi­sista. Koska tapaa­misten buukkaus kes­kittyy Suomeen ja tehdään suomen kie­lellä, on ilmeistä että työ tehdään suo­ma­laisin voimin. Samalla kui­tenkin useat alan toi­mijat ovat vieneet kont­to­reitaan Espanjaan tai jopa Thai­maahan saakka.

Myyn­ti­vauh­dit­tajien toi­mi­tus­johtaja Kari Kaisto uskoo suo­ma­lai­suu­della ja suo­ma­lai­sella työllä olevan ainakin jossain määrin mer­ki­tystä poten­ti­aa­li­sille toimeksiantajille.

- Tie­tenkin meiltä ostetaan ensi­si­jai­sesti tuot­ta­mamme hyödyn perus­teella, mutta koti­maisuus on yksi mer­kittävä arvo ja siksi sitäkin tuomme mie­lel­lämme esiin. Usea asiakas on vuosien var­rella tuonut esiin suo­si­vansa muuten tasa­vä­ki­sistä kump­pa­neista mie­luiten sitä suo­ma­laista vaih­toehtoa. Kun tuo­tamme pal­velut 100% suo­ma­laisin voimin niin miksipä emme siitä ker­toisi, Kaisto avaa avain­lipun hakemista.

 

Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy tarjoaa asia­kas­han­kin­ta­pal­ve­luaan val­ta­kun­nal­li­sesti. Buuk­kaustyö hoi­detaan Oulusta käsin koko Suomeen. Vuosien 2019–2020 on laa­jentaa kump­pa­ni­ver­koston kautta toi­mintaa myös muualle Suomeen joka tulee näkymään vali­tuilla työ­pai­koilla lisään­tyvinä työpaikkoina.