Haki­ja­ko­ke­muk­sella on väliä! Uusi rek­ry­por­taa­limme on avattu

Kuvan kal­tainen ajatus lienee suu­relle osalle työn­ha­ki­joista tuttu. Ihan liian tuttu. Tun­nis­timme tämän vaaran myös meillä Myyn­ti­vauh­dit­ta­jilla hek­ti­sessä arjessa. Halusimme korjata sen heti kuntoon.

Meidän toi­mia­lal­lamme  on ihan kes­keistä ymmärtää, että B2B buukkaus ja siinä menestys perustuu kahteen ydinasiaan

  1. Hyvät työn­te­kijät
  2. Hyvät toi­mek­siannot

Molempiin olemme panos­taneet jat­ku­vasti, nyt olemme koh­dis­taneet yhden inves­toinnin rahal­lisen ja vielä enemmän ajal­lisen inves­toinnin kohdan kaksi kilpailutekijöihin.

Yleisin hyvään / huonoon haki­ja­ko­ke­muksen erottava tekijä on vies­tintä. Kym­menien, elei sat­tojen eri teh­täviin hake­neiden ihmisten mukaan tämä yleisin vies­tin­tätapa tar­koittaa täysin ole­ma­tonta vies­tintää. Radio­hil­jai­suutta. Hae­tusta työ­pai­kasta ei vain auto­maat­ti­vah­vis­tuksen jälkeen kuulu mitään. Johtuu se mistä ymmär­ret­tä­västä syystä tahansa, se antaa välin­pi­tä­mät­tömän ja yli­mie­lisen kuvan työ­nan­ta­jaor­ga­ni­saa­tiosta. Me väli­tämme ja haluamme sen myös osoittaa.

Kal­tai­sis­tamme pk-yri­tyk­sistä suurin osa painii ajoittain saman arjen ongelman kanssa: kaikki asiat halutaan hoitaa hyvin ja huo­mioida niin asiakkaat kuin työn­ha­ki­jatkin, mutta inhi­mil­liset rajat tulevat vastaan. Ajassa, muis­ta­mi­sessa ja ehti­mi­sessä. Tun­nis­timme tämän myös meillä. Siksi tar­tuimme härkää sarvista.

 

Mitä tämä tar­koittaa käytännössä?

  • Otimme käyttöön uuden rek­ry­toin­ti­si­vuston ja siihen raken­netun rek­ry­toin­ti­jär­jes­telmän: pro­sessit on raken­nettu ja jokai­selle työ­pai­kalle sekä haki­jalle on mää­ri­telty ne vaiheet, jossa hän kul­loinkin on rek­ry­toin­nissa. Silloin homma pysyy hanskassa.
  • Osaan rek­ry­toinnin vai­heista on raken­nettu auto­maatio, jolloin viesti seu­raavaan vai­heeseen siir­ty­mi­sestä, muu­tok­sesta aika­tau­luihin tai lopul­li­sesta pää­tök­sestä lähtee aina haki­jalle. Näin hän pystyy paremmin ottamaan myös meidän työ­paik­kamme huo­mioon muussa työn­haussa. Ei ole niin pientää asiaa, ettei siitä kan­nat­taisi haki­jalle viestiä.
  • Olemme paremmin tavoi­tet­ta­vissa. Ura­si­vul­lamme on chat, jolla pyritään luomaan mah­dol­li­simman matala yhtey­den­ot­to­kynnys. Toi­mis­tol­lamme on chatiin vas­taa­massa oman työn ohessa kaksi hen­kilöä joten vii­veitä voi olla, mutta tieto vies­teistä tulee rek­ry­tointiin nime­tyille hen­ki­löille ilmoi­tusmyös säh­kö­postiin joten puhe­lin­nu­meron ja säh­kö­postin jät­täessä tiedon saa nopeasti ja ilmoi­tuksen tul­lessa toi­mis­toaikana pystyy hyp­päämään nopeasti chatin ääreen. Puhe­lin­nu­meron jät­tä­mällä saa vas­tauksen nopeammin tekstiviestinä.
  • Kysy­mykset oikealle hen­ki­lölle ilman pom­pot­telua. Jokaiseen työ­paikkaan on myös nimetty siitä rek­ry­toin­nista vas­taava henkilö / hen­kilöt jotka osaavat antaa oikeat vas­taukset juuri kyseisen teh­tävän osalta.
  • Kaikki työ­paikat löy­tyvät samasta pai­kasta, eikä mikään haku jää huo­miotta. Tämä korostuu kas­vu­vauh­timme myötä, kun toi­mek­siantoja, hoi­det­tavia rek­ry­tointeja ja muu­tenkin “palloja” ilmassa on yhä enemmän.
  • Valinnan tehtyä työ­tarjous lähtee saman tien ja ohjeet asiassa ete­ne­mi­sestä, jolloin mikään ei jää “kun ehditään soittaa” ‑asioiden varaan.

 

Lop­pu­pe­leissä kyse on aina vies­tin­nästä ja arvos­tuk­sesta. Puhtain ROI-luvuin vs rek­ry­toin­ti­määrät ehkä emme olisi vielä tätä tehneet. Mutta koska tie­dos­tamme että jokainen poten­ti­aa­linen työn­hakija on myös työ­paik­ko­jemme suo­sit­telija, haluamme luoda arvos­tavan ja hyvän koke­muksen ihan jokai­selle. Olemme huo­manneet että jopa ei-vas­tauksen saanut hakija usein suo­sit­telee meitä työ­paikkana, kun on kokenut tul­leensa koh­del­luksi hyvin. Siihen riittää ihan perusasiat.

Kehi­tet­tävää var­masti löytyy vielä, mutta nyt olemme päässeet hyvään alkuun ja toi­vomme tämän todella madal­tavan kyn­nystä ottaa meihin yhteyttä työnhaun merkeissä.

Pääset tutus­tumaan tutus­tumaan uuteen rek­ry­toin­ti­si­vus­toomme alta: