Myyn­ti­vauh­dit­tajat mukana Talous­e­lämän liit­teessä: Pas­sii­visuus on myrkkyä myynnille

Talous­elämä jul­kaisee sään­nöl­li­sesti liit­teenään bis­nekseen, talouteen ja työ­elämään liit­tyviä oheis­jul­kaisuja kiin­teänä osana var­si­naista lehteä. Uusimma 24.5.2019 Tule­vai­suuden työ­elämä ‑jul­kai­sussa toi­mi­tus­johtaja Kari Kaisto avaa lää­ket­tämme myynnin kasvuun.

Talous­e­lämän tilaajat saavat lehden liit­teenä, jul­kaisun koko säh­köiseen ver­sioon löytyy linkki artik­kelin lopusta.


Suo­ma­laisen myyn­ti­kult­tuurin yleisin ja tuhoisin kirous on asiak­kaiden rai­vokas odottelu. Tosia­siassa kauppaa ei synny ilman kovaa kon­tak­tointi- ja myyntityötä.

 

”Pas­sii­visuus on pahinta myrkkyä myyn­nille! Aktii­vi­silla toi­men­pi­teillä pitää saada luotua kes­kus­te­lu­yhteys asiak­kaaseen. Vasta sitten voidaan myydä. Myyn­ti­käyntien määrä kor­reloi vah­vasti syn­ty­neiden kaup­pojen kanssa”, BtoB-tapaa­misten buuk­kauksiin eri­kois­tuneen Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy:n toi­mi­tus­johtaja Kari Kaisto pamauttaa.

Kaisto lupaa, että hänen fir­mansa nostaa asiakkaan suoraan myyn­ti­pro­sessin toi­selle por­taalle eli neu­vot­te­lu­pöytään asiakkaan kanssa. Myyn­ti­vauh­dit­tajien buuk­kaus­toi­minta on viri­tetty tehok­kaaksi. Se perustuu sel­keään ja vakioituun pal­ve­lu­kon­septiin, koke­neisiin ja uskot­taviin BtoB-buuk­kauksen ammat­ti­laisiin sekä työssä ker­tyneen datan teho­käyttöön. Ulkois­tettu buukkaus- pro­sessi säästää asiakkaan resursseja ja mikä tär­keintä, tuo mer­kit­tä­västi lisää kauppaa.

”Pal­ve­lumme ei sisällä pii­lo­kuluja. Asiak­kaamme maksaa vain toteu­tu­neista myyn­ti­ta­paa­mi­sista, joten yhteis­työstä ei synny min­kään­laista riskiä. Tois­tai­seksi onnis­tu­mis­pro­sent­timme on täysi 100 eli olemme hank­kineet kaikki tilatut buuk­kaukset sovi­tussa ajassa.”

Myyn­ti­vauh­dit­tajat on vuonna 2015 perus­tettu oulu­lainen myynnin ammat­ti­lai­sor­ga­ni­saatio, joka tarjoaa yri­tys­myyn­ti­käyntien buuk­kaus­pal­velua sekä myynnin ja myynnin joh­ta­misen kou­lu­tusta val­ta­kun­nal­li­sesti. Yri­tyksen perus­ta­jilla on 20 vuoden kokemus myyn­nistä ja heidän nimissään on muun muassa Contact Cen­te­reiden maailmanmestaruus.


 

Tule­vai­suuden Työ­elämä ‑liite säh­köisenä ver­siona: http://epaper.fi/read/5123/hNFjYR63

Myyn­ti­vauh­dit­tajien alku­pe­räinen artikkeli ja aiheen muut artik­kelit: http://news.calcus.com/myyntivauhdittajat/