Buuk­kaus­pal­ve­lusta iso apu Suomen Kone­talon myyntiin

Buuk­kaus­pal­ve­lusta iso apu myyntiin

Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Suomen Konetalo Oy:n asia­kas­ta­paa­misten book­kaa­misen. Palvelu vapauttaa Suomen Kone­talon aika­re­sursseja muihin teh­täviin ja lisää yri­tyksen tun­net­ta­vuutta ja myyntiä.

Timo Peltola on toi­minut Suomen Konetalo Oy:n yrit­täjänä jo vuo­desta 2011.

– Yritys on perus­tettu vuonna 1995, ja me ostimme tämän veli­poikani kanssa kuusi vuotta sitten. Me olemme trukkien maahantuonti‑, myynti- ja huol­to­y­ritys. Huol­lamme kaikki truk­ki­merkit ja myös jään­hoi­to­ko­neita. Toi­mimme ympäri Suomen, Timo kertoo.

Suomen Konetalo tar­vitsi apua myynnin vauh­dit­ta­miseen. Syk­syllä 2016 yritys päätti ryhtyä yhteis­työhön Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa asia­kas­ta­paa­misten book­kaus­pal­velun tii­moilta. Tulokset ovat olleet hyviä.

 

Skep­tisyys kääntyi iloksi

– Tutus­tuimme Myyn­ti­vauh­dit­tajiin BNI-tapah­tu­massa, jossa Kari Kaisto kertoi yri­tyksen toi­min­nasta. Poh­dimme, olisiko heidän pal­ve­luistaan meille apua. Meillä oli aiemmin ollut käy­tössä vas­taavia pal­veluja erään toisen yri­tyksen kautta. Se kokemus ei ollut kauhean hyvä, Timo muistelee.

Timo kertoo aluksi olleensa skep­tinen, mutta oman yri­tyksen arjen rea­li­teetit pakot­tivat kokei­lemaan Myyn­ti­vauh­dit­tajien pal­velua. Pää­töstä ei ole tar­vinnut katua. Timon mukaan Myyn­ti­vauh­dit­tajat toi­mivat asia­kasta lähellä. Kont­rasti aiempaan koke­mukseen vas­taa­vasta pal­ve­lusta on suuri.

– Jos meillä on paran­nuseh­do­tuksia, ja esi­mer­kiksi tapaa­miset eivät ole niin laa­duk­kaita kuin toi­voi­simme niiden olevan, Myyn­ti­vauh­dit­tajat rea­goivat nopeasti. Olemme yhtey­dessä vii­koittain ja palaut­teemme otetaan vaka­vasti, Timo kiittää.

 

”Myynti on lisään­tynyt merkittävästi”

Yhteistyön alussa Timo kävi Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa tar­kasti läpi speksit siitä, miten heidän mah­dol­lisia asiak­kaitaan kon­tak­toidaan. Yhteistyö on sujunut hyvin, ja siitä on ollut Timon mukaan Suomen Kone­ta­lolle hyötyä.

– Olemme tilan­teessa, jossa meillä ei ole mah­dol­lista palkata lisää resursseja, mutta tar­vit­semme myyntiä. Pal­ve­lusta on ollut meille iso apu, sillä minä en ehdi käyttää omaa aikaani tapaa­misten book­kaa­miseen. Palvelu on kustannustehokas.

Myyn­ti­vauh­dit­tajat on Timon mukaan pysynyt asia­kas­lu­pauk­sissaan ja aikatauluissaan.

– Kaikki on mennyt niin kuin on suun­ni­teltu. Olemme sopineet tie­tystä mää­rästä book­kauksia per kuu­kausi ja viikko, ja hyvin he ovat suo­riu­tuneet. Ilmeisen hyvin, koska jat­kamme heidän kanssaan yhteis­työtä. Myynti on lisään­tynyt mer­kit­tä­västi, Timo naurahtaa.

 

Pilot­ti­hank­keesta pysyvään sopimukseen

Suomen Kone­talon tyy­ty­väisyys yhteis­työhön Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa näkyy muun muassa siinä, että he ovat päät­täneet jatkaa yhteistyösopimusta.

– Ensim­mäisen jakson jälkeen pää­timme, että ryh­dymme käyt­tämään pal­velua jat­ku­vasti. Loimme pidem­piai­kaisen sopi­muksen. Olen hyvin tyy­ty­väinen yhteis­työhön. Ei meillä olisi int­ressiä jatkaa, jos työ ei tuot­taisi tulosta, Timo kiteyttää.

Timo kan­nustaa myös muita myynnin kasvua tavoit­te­levia har­kit­semaan Myyn­ti­vauh­dit­tajien palveluja.

– Jokainen asia­kas­kon­takti on mark­ki­nointia, vaikkei kauppaa heti tuli­sikaan. Olemme saaneet suuren hyödyn. Enemmän asia­kas­kon­takteja ja lisää tun­net­ta­vuutta, näky­vyyttä ja kauppaa, Timo päättää.