Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uus­asia­kas­han­kintaan. — Target Head­hunting Oy

Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuo säpinää uusasiakashankintaan.

Target Head­hunting Oy hakee asia­kas­yri­tyk­silleen tie­tyllä osaa­mi­sella varus­tettuja uusia työn­te­ki­jöitä. Kas­va­vassa yri­tyk­sessä suo­ra­hakuun menee paljon aikaa. Aikaa säästää yhteistyö Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa: yhteis­työ­kumppani sopii uus­asia­kas­ta­paa­misia Target Head­hun­tingin asiantuntijoille.

Target Head­hunting pal­velee yri­tyksiä, joissa on tarve löytää tie­tyn­laista osaa­mista. Yritys kar­toittaa osaa­misen ja hakee sen jälkeen mark­ki­noilta poten­ti­aa­lisia työn­te­ki­jöitä. Tällä het­kellä Target Head­hun­te­rilla on työn­te­ki­jöitä Espoossa ja Oulussa. Toi­mintaa on tar­koitus laa­jentaa lähiai­koina myös muihin kaupunkeihin.

– Jos haluaa kasvua, niin kaikkea ei kannata yrittää tehdä itse. Myyn­ti­vauh­dit­tajat tuli mukaan kuvioihin tou­ko­kuussa 2018, ja heidän avullaan olemme saaneet enemmän säpinää uus­asia­kas­han­kintaan, kertoo Target Head­hun­tingin head­hunter Timo Välenoja.

 

Aikaa säästyy ydinliiketoimintaan

 

– Myyn­ti­vauh­dit­tajat toimii meidän lii­ke­toi­min­tamme kasvun tukena. Heidän panok­sensa säästää meidän aikaamme, ja voimme itse kes­kittyä suo­ra­hakuun, jonka ammat­ti­laisia olemme, Välenoja toteaa.

Myyn­ti­vauh­dit­tajat toi­mittaa vii­koittain listan uusista buu­keista, eikä head­hun­te­reiden tar­vitse huo­lehtia uus­asia­kas­käyntien sopi­mi­sesta. Väle­nojan mukaan Myyn­ti­vauh­dit­tajat lait­tavat asioita tapah­tumaan, ja yritys pyrkii jat­ku­vasti kehit­tämään toimintaansa.

– Myyn­ti­vauh­dit­tajat soittaa myös sel­laisiin paik­koihin, joihin emme ehkä itse hok­saisi soittaa. He soit­tavat yri­tyksiä läpi laa­jalla skaa­lalla, ja sieltä on tullut posi­tii­visia yllä­tyksiä, Välenoja mainitsee.

 

Pal­ve­luita ollaan val­miita räätälöimään

 

Target Head­hun­tin­gilla on koke­muksia myös muiden buuk­kaus­fir­mojen käy­töstä. Ver­rattuna muihin koke­muksiin Myyn­ti­vauh­dit­tajat on pys­tynyt tuot­tamaan isomman määrän buukkeja samassa ajassa. Välenoja pitää sovittuja uus­asia­kas­käyntejä myös laa­duk­kaina. Niiden poh­jalta on jo syn­tynyt uutta kauppaa.

– Seu­raava steppi meillä on miettiä, miten yhteis­työtä syven­netään pilottien sujuttua niin hyvin. Tuntuu siltä, että Myyn­ti­vauh­dit­tajat on valmis rää­tä­löimään pal­ve­luaan asia­kas­koh­tai­sesti, Välenoja sanoo.