Social Capital on ver­kossa vai­kut­ta­misen, osal­lis­tu­misen, pal­ve­le­misen ja myy­misen asian­tuntija, jonka val­men­nuk­sissa kehi­tetään yri­tysten kykyä hyö­dyntää sosi­aa­lista mediaa tavoit­teel­li­sesti ja yksi­löiden kautta. Kun sosi­aa­lista mediaa hyö­dyn­netään stra­te­gi­sesti ja tuloksia mitataan sys­te­maat­ti­sesti, vai­kutus kan­nat­ta­vuuteen on hel­posti näh­tä­vissä. Social Capi­talin tulos­vas­tuul­linen val­men­nus­kon­septi perustuu val­men­nus­pro­sessiin, jonka avulla asia­kas­yri­tyksen hen­ki­löstöä tuetaan digi­taa­lisen iden­ti­teetin ja tule­vai­suuden kyvyk­kyyksien rakentamisessa.

- Haluamme ostaa ihmi­siltä, joihin luo­tamme. Siksi ihmi­sistä muo­dostuu voi­mak­kaampi media kuin yhdes­täkään yri­tyksen omasta kana­vasta, toteaa Jarkko Sjöman, Social Capi­talin val­mentaja ja yksi Suomen joh­ta­vista hen­ki­löbrän­däyksen asiantuntijoista.

Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Social Capi­talin asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen. Yhteistyö alkoi, kun Social Capital toi mark­ki­noille uuden val­men­nus­kon­septin, joten uusien koh­taa­misten määrän tehokas kas­vat­ta­minen oli ensiar­voisen tärkeää. Myyn­ti­vauh­dit­tajat pystyi hakemaan uusia kon­takteja sel­lai­sella volyy­milla, johon yri­tyksen omat resurssit eivät olisi riittäneet. 

- En minä niitä koh­taa­misia olisi saanut ilman tätä buuk­kausyh­teis­työtä, kiit­telee Jarkko Sjöman. Onhan tämä ääret­tömän tehokas tapa saada kalenteri täyteen oikean­laisia tapaa­misia. Ja samalla kun myydään uutta tuo­tetta, tar­joavat nämä koh­taa­miset myös mie­len­kiin­toisen oppi­mis­pro­sessin siitä, mil­laisen vas­taanoton tuote saa ja mil­laisia kes­kus­teluja koh­taa­mi­sista aukeaa. 

 

Luot­tamus pro­sessin suju­vuuteen rat­kaisi valinnan

Social Capital valitsi Myyn­ti­vauh­dit­tajat buuk­kaustyön kump­pa­niksi ennen kaikkea luot­ta­muksen perus­teella. Myyn­ti­vauh­dit­tajien toi­mi­tus­johtaja Kari Kaisto oli Jar­kolle ennestään tuttu Twit­te­ristä. Lisäksi Jarkko oli kuullut hyvää palau­tetta Myyn­ti­vauh­dit­tajien buuk­kaus­pal­ve­lusta. Jarkko perus­telee valintaa sillä, että luot­tamus pal­velun toi­mi­vuuteen oli jo vahva ennestään, joten yhteistyön aloit­ta­minen oli vaivatonta. 

- Pro­sessin sujuvuus on itselle todella tärkeää. En läh­tenyt juok­semaan hinnan perässä, sillä ennen kaikkea luot­ta­muk­sella on merkitystä.

Eri­tyisen tyy­ty­väinen Jarkko on ollut siihen, kuinka suju­vasti buuk­kaus­pro­sessi lähti käyntiin. Kii­tosta häneltä saavat aloi­tus­vaiheen ete­ne­minen, rapor­toinnin toi­mivuus sekä vastaan tul­leisiin haas­teisiin heti kiinni käyminen.

- Käyt­töönoton helppous oli kyllä ääret­tömän arvos­tet­tavaa. Ei kier­rellä eikä kaar­rella, vaan puhutaan asiat suoraan. Näkyy välit­tä­misen mei­ninki puolin ja toisin.

 

Buuk­kaus­pal­velun käyttö on järkevä tapa kas­vattaa omaa liiketoimintaa

Kii­reisten yri­tys­päät­täjien tavoit­ta­minen on haas­tavaa, mutta Myyn­ti­vauh­dit­tajien sopimat tapaa­miset ovat mah­dol­lis­taneet kes­kus­telun juuri oikeiden hen­ki­löiden kanssa. Tapaa­mi­sissa päästään suoraan asiaan ja usein parin­kym­menen minuutin kes­kus­telun jälkeen yri­tys­päättäjä on todennut ole­vansa kiin­nos­tunut pal­ve­lusta, iloitsee Jarkko.

- Mel­keinpä 99% koh­taa­mi­sista johtaa eteenpäin, tar­jous­vai­heeseen tai jat­ko­kes­kus­te­luihin. Jopa suoraan kauppaan. Toki tämä edel­lyttää sitä, että omakin tuote on kunnossa. 

Kun töitä tehdään tun­teella ja into­hi­molla ja tavoit­teena on pal­veluun tyy­ty­väinen asiakas, voi buuk­kaus­pal­velua myös suo­si­tella läm­pimin mielin eteenpäin. “Naa­ma­takuu” toimii, sillä huonoa pal­velua suo­si­tel­lessa omakin uskot­tavuus kärsii. Jarkko korostaa, että jos ollaan tyy­ty­väisiä pal­veluun, sitä myös suo­si­tellaan omalle verkostolle. 

- Omankin toi­minnan perus­arvoja on, että töitä tehdään NPS 100 ‑tavoit­teella.

Buuk­kaus­pal­velun käyttö on osoit­tau­tunut Social Capi­ta­lille jär­ke­väksi tavaksi kas­vattaa lii­ke­toi­mintaa. Onnis­tu­neiden tapaa­misten myötä yritys on saanut tehok­kaasti laa­duk­kaita, aitoja kohtaamisia.

- Voihan sitä miettiä, kenelle soit­taisi. Sen sijaan, kun kalenteri on täynnä tapaa­misia, ei soit­to­listan miet­ti­miseen tar­vitse uhrata aikaa. Voi kes­kittyä itse koh­taa­miseen ja tuloksentekoon.