Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­­mis­­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla

Palaudutehokkaasti.fi kas­vatti online-tapaa­mis­tensa määrää Myyn­ti­vauh­dit­tajien avulla

Palaudutehokkaasti.fi tarjoaa yri­tyk­sille ja yri­tyksien hen­ki­lös­tölle lop­puun­pa­la­mista ja yli­kuor­mit­tu­mista ennal­taeh­käi­sevää pal­velua. Myyn­ti­vauh­dit­tajien ja Palaudutehokkaasti.fi:n yhteistyö alkoi keväällä 2016, jolloin Myyn­ti­vauh­dit­tajat buukkasi Palaudutehokkaasti.fi:lle online-tapaa­misia hyvin tuloksin.

Palaudutehokkaasti.fi:n tavoit­teena on saada ihminen palau­tumaan vuo­ro­kauden kuor­mi­tuk­sesta riit­tävän hyvin. Yri­tyk­sille ja yri­tyksien hen­ki­lös­tölle suun­na­tulla pal­ve­lu­ko­ko­nai­suu­della halutaan lisätä yri­tyksen tuot­ta­vuutta paran­ta­malla hen­ki­löstön työ­kuntoa ja hyvinvointia.

– Olen itse polt­tanut itseni loppuun. Sen poh­jalta läh­dimme kehit­tämään sel­laista kon­septia, ettei kukaan muu polt­taisi itseään loppuun, kertoo Palaudutehokkaasti.fi:n alku­pe­räinen kehittäjä ja yrittäjä Arto Yli­tapio.

– Pyrimme tun­nis­tamaan hen­ki­löstön stres­si­kuor­mi­tusta. Pal­ve­lui­demme avulla yksilön on tar­koitus jaksaa paremmin arjessa, kertoo yri­tyksen toi­mi­tus­johtaja Jari Siirtola, joka oli aiemmin yksi Palaudutehokkaasti.fi:n asiakkaista.

 

Onnis­tunut pilotti johti puolen vuoden sopimukseen

Myyn­ti­vauh­dit­tajien ja Palaudutehokkaasti.fi:n yhteistyö alkoi keväällä 2016. Palaudutehokkaasti.fi halusi koh­distaa pal­ve­lue­sit­te­lynsä oikeisiin pala­ve­reihin ja juuri oikeille hen­ki­löille. Buuk­kaukseen ei haluttu ryhtyä vain omin voimin, vaan mukaan kai­vattiin sopivaa yhteis­työ­kump­pania. Myyn­ti­vauh­dit­tajat tulivat Jarille ja Artolle tutuksi ver­kos­to­ryhmän kautta.

– Aiemmat koke­muk­semme vas­taa­vista buuk­kaus­fir­moista eivät olleet kovin hääp­pöisiä. Aiempi buuk­kaus­firma kes­kittyi vain las­ku­tukseen ja tapaa­misia run­tattiin kalen­teriin väkisin, Arto kertoo.

– Suh­tauduin itse alkuun todella kriit­ti­sesti asiaan. Teimme Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa kui­tenkin yhden pilotin ja sen osalta kaikki toimi niin kuin oli luvattu, Arto muistelee.

 

Online-tapaa­miset ovat kus­tan­nus­te­hokas rat­kaisu alkukartoitukseen

Onnis­tuneen pilotin poh­jalta tehtiin puo­li­vuo­tinen sopimus online-buuk­kauk­sista. Palaudutehokkaasti.fi halusi kes­kittyä juuri online-buuk­kauksiin aika- ja kus­tan­nus­syistä. Yritys toimii val­ta­kun­nal­li­sesti, mutta val­ta­kun­nal­lista myyn­ti­ver­kostoa ei ole käytössä.

– Online-tapaa­mi­sissa tehdään alku­kar­toitus. Samalla sääs­tetään mat­ka­ku­luissa sekä ajassa, kun tapaa­minen ei ole paikkaan sidottu, Arto kertoo.

– Peruu­tuksia ei tule niin paljoa, kun vas­taa­nottava ihminen voi olla vaikka kotona. Peruun­tu­nei­denkin pala­ve­reiden päälle on helppo keksiä teke­mistä, kun ei ole tien­päällä. Olemme käyt­täneet online-tapaa­misia ensim­mäi­sestä toi­min­ta­vuo­des­tamme saakka ja se on ollut erittäin hyväksi havaittu keino, Arto lisää.

 

”Pala­veria aloit­taessa asiakas oli hyvin perillä siitä, mistä on tar­koitus puhua”

Yhteistyö Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa sujui Arton sekä Jarin mukaan hyvin. Asiat ete­nivät tehdyn pro­jek­ti­suun­ni­telman mukai­sesti ja kuu­kausit­taisiin tavoit­teisiin päästiin. Las­kutus suo­ri­tettiin toteu­ma­pe­rus­tei­sesti. Myyn­ti­vauh­dit­tajat saavat kii­tosta siitä, kuinka hyvin he olivat pereh­dyt­täneet asiakkaan ennen online-tapaamista.

– Pala­veria aloit­taessa asiakas oli hyvin perillä siitä, mistä on tar­koitus puhua. Esit­telyn aloit­ta­mi­sessa ei siis ollut vai­keuksia. Meidän toi­min­tamme esittely on tärkeä käydä buuk­kaus­vai­heessa läpi, Jari kuvailee.

– Sovit­tujen tapaa­misten määrä jak­so­tettiin kuu­kausille. Buukkaus meni huo­mat­ta­vasti paremmin kuin kenel­läkään toi­sella aiemmin, Arto kiittelee.

 

”Asia­kas­ta­paa­misten määrä on saatu nos­tettua paljon aiempaa korkeammaksi”

Arton mukaan kyl­mä­kon­tak­tointi on myynnin osalta kai­kista vaikein ja aikaa vievin osuus. Myyn­ti­vauh­dit­tajat onnis­tuivat kui­tenkin saamaan toiseen päähän juuri sen oikean ja pää­tän­tä­val­taisen ihmisen, jonka kanssa kes­kustelu voitiin aloittaa.

– Asia­kas­ta­paa­misten määrä on saatu nos­tettua paljon aiempaa kor­keam­maksi, Jari summaa.

– Asia­kas­ta­paa­misten myötä myös myynti lähtee lisään­tymään ja se onnistuu vain siten, että löy­detään sel­laiset ihmiset, jotka ovat kiin­nos­tuneet tästä pal­ve­lusta, Arto sanoo.

 

”Olemme olleet tyy­ty­väisiä ja har­kit­semme vas­taavaa pro­jektia jatkossakin”

Suju­valle yhteis­työlle mie­titään myös jatkoa. Tällä het­kellä Jari ja Arto kes­kit­tyvät vielä keväällä sovit­tujen tapaa­misten ja niiden tulosten läpi­käyntiin. He ovat molemmat tyy­ty­väisiä Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa tehtyyn yhteistyöhön.

– Voin suo­si­tella – muu­ta­massa tapauk­sessa olen jo suo­si­tel­lutkin – Myyn­ti­vauh­dit­tajia. Jos itsellä on aika­tau­lu­haas­tetta eikä asiak­kaita tahdo tavoittaa, niin Myyn­ti­vauh­dit­ta­jilta saat takuu­var­masti sen tietyn, sovitun määrän tapaa­misia. Olemme olleet tyy­ty­väisiä ja har­kit­semme vas­taavaa pro­jektia jat­kos­sakin, Jari sanoo.

– Olen erittäin tyy­ty­väinen heidän pal­ve­lui­hinsa, Arto kiteyttää.