Palvelu on tuonut siihen sijoi­tetun rahan monin­ker­taisena takaisin.

 

Myyn­ti­vauh­dit­tajat hoitaa Ateljee 8:n asia­kas­ta­paa­misten buuk­kauksen. Palvelu on tuot­tanut nopeasti tuloksia ja vapaut­tanut aikaa tulok­sel­liseen myyn­ti­työhön. Myyn­ti­vauh­dit­tajat ottivat heti ensi­kon­tak­tista vastuun asioiden ete­ne­mi­sestä ja yhteistyö saatiin ker­ralla oikeille raiteille.

Ateljee 8 ‑on Taa­juu­della Design Oy:n pal­ve­lu­kon­septi, joka tuottaa palveluna tuot­teis­ta­mista, tari­nal­lis­tavaa brändin suun­nit­telua, ja vies­tinnän suun­nit­telua. Asiak­kaina on enim­mäkseen IT-alan yri­tyksiä sekä muita yri­tyksiä, jotka tar­joavat omia sof­ta­tuot­teitaan, asian­tun­ti­ja­pal­ve­luitaan tai konsultointia.

- Autamme asiak­kai­tamme ker­tomaan tari­nansa ja asia­kas­hyö­tynsä niin, että heidän tuot­teensa tai pal­ve­lunsa erot­tuvat kil­pai­li­joistaan. Tie­tysti edukseen. Me tehdään se täysin uudella tavalla, kertoo yri­tyksen toi­mi­tus­johtaja Pekka Toppi.

Kuten muutkin asian­tun­ti­jay­ri­tykset, myös Ateljee8 myy pal­ve­lunsa hen­ki­lö­koh­tai­silla tapaa­mi­silla. Yri­tys­päät­täjien tavoit­ta­minen on aikaa vievää. Myyntiin haluttiin myös tehoja, joten alkupään ulkois­ta­minen ammat­ti­lai­selle tuntui kokei­le­misen arvoi­selta ajatukselta.

- Olemme tehneet itse aikai­semmin yri­tyk­semme myyntiä ulospäin, mutta pian huo­ma­simme, että aikamme ei yksin­ker­tai­sesti riitä siihen. Piti päättää, mihin fokusoimme oman ajankäyttömme.

Alkuun Pekka Toppi suh­tautui pal­velun hyö­tyihin hieman skep­ti­sesti ja epäili sen sovel­tu­vuutta asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden myyntiin.

- Olemme käyt­täneet aikai­semmin muita buuk­kaus­pal­ve­luita ja silloin niistä ei ollut apua meidän yri­tys­toi­min­taamme. Tuloksia ei syn­tynyt. Myyn­ti­vauh­dit­tajien toi­mi­tus­johtaja Kari Kaiston kanssa jutel­lessa huo­masin nopeasti, että meidän myyn­nil­linen näke­myk­semme oli hyvin saman­kal­tainen. He ymmär­sivät mitä tuot­teis­ta­minen on ja toivat myös asian­tun­tevia näke­myksiä meidän pal­ve­lumme myymiseen.

 

Yhteistyö lähti heti alusta alkaen oikeille raiteille.

 

Aloit­ta­minen oli helppoa, nopeaa ja sujui mut­kat­to­masti. Omaa aikaa ei juu­rikaan kulunut edes käyn­nis­tys­vai­heessa. Asiat pidettiin yksinkertaisena.

- Kaikki toimi niin kuin olimme sopineet: aika­taulut pitivät, asiakkaat olivat juuri sitä mitä piti ja tapaa­miset olivat laadukkaita.

Pekka Toppi kiit­telee eri­tyi­sesti sitä, että buuk­kausyh­teistyö on ollut toi­mivaa ja sujuvaa. Tapaa­misten rapor­tointi on hyvin selkeää.

 

Tulokset rat­kai­sevat. Ja nii­tähän syntyi.

 

- Tuloksia on syn­tynyt ja kauppoja klousattu. Summa, jonka sijoi­timme buuk­kaus­pal­ve­luihin, on jo nyt hyvin pian tuot­tanut itsensä monin­ker­taisena takaisin. Olen varma, että lisää on vielä tulossa, myhäilee Pekka tyytyväisenä.

Koke­muksen perus­teella määrä ja laatu eivät todel­lakaan sulje toi­siaan pois

- Laa­du­kasta buuk­kausta on mie­lestäni se, että löy­detään oikeat yri­tykset, päät­täjät ja kiin­nostus itse asiaa kohtaan. Yhteis­työssä Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa se toteutuu. Asia­kas­hank­kijat ovat onnis­tuneet erin­omai­sesti jo puhe­lussa herät­tämään kiin­nos­tuksen tapaa­misiin oikeilla. He ovat onnis­tuneet löy­tämään juuri oikeassa vai­heessa olevat yri­tykset, joilla on tar­vetta juuri meidän pal­ve­lul­lemme. Yhteistyö on vapaut­tanut minun aikaani itse myyntityöhön.

Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa yhteis­työtä Pekka Toppi suo­sit­telee yri­tyk­sille, jotka haluavat var­mistaa myynnin tasai­suuden ja käyttää oman aikansa var­si­naiseen myyntityöhön.

- Voin ehdot­to­masti suo­si­tella läm­pi­mästi Myyn­ti­vauh­dit­tajien buuk­kaus­pal­velua. Olemme olleet tyy­ty­väisiä niin tapaa­misten laatuun, pal­ve­lua­sen­teeseen kuin yhteistyön mut­kat­to­muu­teenkin. Liidien taso on ollut niin osuvaa, että meille jäävä myyn­tityö on ollut hyvin helppoa. Pilot­ti­jakson päät­teeksi kävimme vielä kerran läpi pilot­ti­pro­jektin tulokset ja olikin helppoa päätyä tekemään jat­ko­so­pimus Myyn­ti­vauh­dit­tajien kanssa.

Tar­vit­setteko vipu­voimaa myyntiinne?