Ulkois­tettu Buukkaus tuo vipu­voimaa Tar­ra­se­riffin myyntiin

Kalen­terit täyt­tyvät tapaa­mi­sista nopeasti.

Mes­su­myynnin ja ‑näky­vyyden toteut­ta­minen on pit­kä­jän­teistä työtä, jossa suun­nittelu kan­nattaa aloittaa useampia kuu­kausia ennen mes­sua­jan­kohtaa. Kun Mainos Oiliolla tah­dottiin päästä uus­asia­kas­han­kin­nassa mes­su­myynnin osalta nopeampaan sykliin, pää­tettiin kokeilla sovit­tujen asia­kas­ta­paa­misten hank­ki­mista Myyntivauhdittajilta.

Mainos Oilio Oy on Hel­sin­gissä toimiva, tulos­tus­pal­veluja ja mark­ki­noin­ti­vies­tinnän rat­kaisuja tuottava yritys, joka kuuluu Tar­ra­serif-ryhmään. Noin puolet Mainos Oilion lii­ke­vaih­dosta tulee mes­su­tuo­tan­nosta. Yritys suun­nit­telee, rakentaa, pys­tyttää ja purkaa messuosastoja.

– Jos asiakas tahtoo mes­suille, ensin käydään neu­vottelu siitä, mil­laista raken­netta ja näky­vyyttä tar­kemmin toi­votaan. Seu­raa­vaksi suun­ni­tellaan mes­suo­saston visu­aa­lista ilmettä, ja kun yksi­mie­li­syyteen on päästy, alkaa tuo­tan­to­vaihe, kertoo Mainos Oilion yksi­kön­pääl­likkö Raimo Tirk­konen.

 

Tukea uus­asia­kas­han­kintaan

 

– Myyn­ti­vauh­dit­tajien pal­velun otimme käyttöön keväällä 2018. Han­kimme asia­kas­ta­paa­misten buuk­kaus­pal­velun nime­nomaan mes­su­myynnin tueksi, Tirk­konen mainitsee.

Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy:n pal­ve­lulla tah­dottiin saada myyntiin lisä­tukea, jonka avulla uus­asia­kas­han­kin­nassa saa­taisiin tapah­tumia aikai­seksi nopeammin. Mes­su­nä­ky­vyyden suun­nittelu ja toteutus saattaa viedä useamman kuu­kauden, joten asia­kas­han­kin­nassa on tärkeää olla ajoissa liikkeellä.

Myyn­ti­vauh­dit­ta­jille mak­setaan tietty summa jokai­sesta toteu­tu­neesta tapaa­mi­sesta. Tirk­kosen mukaan yhteistyö on toi­minut hyvin, vaikka alussa mie­ti­tyt­tikin, kuinka yri­tyksen ulko­puo­linen taho onnis­tuisi buukkauksessa.

– Buuk­kaus­pal­ve­luiden käyttö on tänä päivänä niin yleistä, että tuskin se kovin monille asiak­kaiden edus­ta­jille tulee yllä­tyksenä tai on millään tavalla nega­tii­vinen asia, Tirk­konen pohtii.

 

Tapaa­misten poh­jalta on syn­tynyt kauppaa

 

Tirk­konen kertoo ole­vansa eri­tyisen tyy­ty­väinen siihen, että Myyn­ti­vauh­dit­tajat on saanut sovittua tapaa­misia nopeasti. Jos toi­mek­sianto on annettu esi­mer­kiksi maa­nan­taina, on jo seu­raavan viikon kalenteri alkanut täyttyä tapaa­mi­sista. Tapaa­misten laatu on myös vas­tannut odotuksia.

– Pal­veluun täytyy kyllä olla tyy­ty­väinen. Tapaa­misten poh­jalta on saatu kauppaa aikai­seksi, ja on tärkeää myös päästä ker­tomaan poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille toi­min­nas­tamme, vaikkei kauppaa heti tuli­sikaan, Tirk­konen toteaa.