Työ­paikat

Olemme myynnin kas­vu­toi­misto!

 

Teh­tä­vämme on toimia ammat­ti­maisena ja laa­duk­kaana B2B tapaa­misten buuk­kaajana pää­mie­hil­lemme ja olemme suu­relle osalle oleel­linen osa heidän myyn­tior­ga­ni­saa­tiotaan. Buuk­kaajana toteu­tamme tapaa­misten sopi­miseen, jolloin pää­mie­hemme myyjä pääsee val­miiksi sovittuun tapaa­miseen – samaan pöytään asia­kas­yri­tyksen päät­täjän kanssa.

Meillä ammat­ti­maisuus tar­koittaa ennen kaikkea asen­neil­ma­piiriä ja työ­tapoja. Ammat­ti­maisuus tar­koittaa meillä sitä, että toi­mi­tamme meiltä tilatun pal­velun tehok­kaasti, posi­tii­vi­sesti pal­vellen, aika­tau­lussa ja ker­ralla oikein. Ajat­te­lus­samme kes­ki­tymme omaan teke­mi­seemme. Yri­tys­kult­tuu­rimme ja ilma­pii­rimme vetää puo­leensa ihmisiä, jotka rakas­tavat teke­misen mei­ninkiä, tavoit­teiden saa­vut­ta­mista.

 

Jos aja­tus­maa­il­mamme kolahtaa, katso avoimet työ­paikat alla ja täytä hakemus!

Avoimet työ­paikat

Ei tuloksia

Hake­maasi sivua ei löy­tynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä ylä­puo­lella olevaa navi­gointia löy­tääksesi kir­joi­tuksen.

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Hal­li­tuskatu 27 A1

90100 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu