Kiin­nos­taako työ B2B-myynnin

ammat­ti­lais­jouk­ku­eessa?

Jokainen on hyvä jossain. Me olemme ammat­ti­laisia laa­duk­kaiden Business-to-Business myyn­ti­ta­paa­misten buuk­kaa­mi­sessa. Ja ylpeitä tästä ammat­ti­tai­dosta useimpien mie­lestä myynnin haas­ta­vim­massa vai­heessa.

Lisäksi val­men­namme ja kon­sul­toimme asia­kas­yri­tys­temme myyn­ti­hen­ki­löstöä ja myynnin johtoa. puhe­li­mitse asia­kas­yri­tys­temme omalle myyn­nille. 

Jokai­sessa lajissa ammat­ti­laisuus on kovaa työtä. Se ei vaadi ihmeitä tai yli­luon­nol­lista — tavoit­teel­li­suutta, osaa­mista ja oikeisiin asioihin fokusoi­tu­mista kyl­läkin. Ja että tuo­tetaan ker­ralla laatua. Työn­ku­vasta riip­pu­matta yri­tys­kult­tuu­ris­samme viihtyy ihminen, jolle asiat eivät ole “ihan sama” vaan haluaa hoitaa työnsä jämp­tisti ja tekee ker­ralla laatua.

Asen­teemme voi kiteyttää seu­raa­vasti: Moni lupailee, Me toi­mi­tamme.

Jos täl­lainen asen­ne­maailma puraisee myös Sinuun, haluamme kuulla sinusta.

Avoimet työ­paikat

B2B Ammat­ti­buukkari

buukkaus rekrytointi

Johdon assis­tentti

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu