Haluatko tehdä mie­lek­käitä pro­jekteja hyvässä porukassa?

Kai­paatko sään­nöl­listä työ­aikaa ja mah­dol­li­suutta vai­kuttaa palkkaasi?

Ammat­ti­laisuus ei vaadi ihmeitä ei yli­luon­nol­lisia kykyjä. Sen sijaan se vaatii halua olla pro ja tehdä priimaa jälkeä tehok­kaasti. Myyn­ti­vauh­dit­tajien yri­tys­kult­tuu­rissa viihtyy ihminen, jolla on halua hoitaa työnsä jämp­tisti, asiak­kai­tamme kun­nioittaen ja lupaukset lunastaen. Ihminen, joka haluaa olla ylpeä töi­densä tulok­sesta ja siitä mitä saamme tiiminä aikaan.

Meidän asian­tun­ti­juus­la­jimme on aktii­vinen B2B-myynti. Lei­pä­lajmme on laa­duk­kaiden B2B-myyn­ti­ta­paa­misten sopi­minen. Kaikki pro­jek­timme kes­kit­tyvät B2B-buuk­kaukseen, koh­teena johtaja- tai pääl­lik­kö­tason yri­tys­päät­täjät. Kun soi­tamme pää­mies­temme nimissä, meillä on myös oikeaa asiaa.

Työs­ken­te­lemme arki­päi­visin ns. virka-aikaan, joten illat ja vii­kon­loput ovat vapaat.

Autot­to­mankin on helppo kulkea töihin, koska Tori­kadun bussit tulevat ihan alao­velle. Autol­li­selle löytyy park­ki­paikkoja koh­tuul­lisen matkan päästä.

Miksi ammat­ti­laiset viih­tyvät juuri Myyntivauhdittajilla?

Syitä on kuultu monia. Nämä muutama asia nousevat useim­miten esiin

buukkaus myyntivauhdittajat buukkauspalvelu b2b myynti

Yhteis­henki

Meillä töitä tehdään yhdessä vaikka kunkin roolit oli­sivat erit. Pie­nessä työyh­tei­sössä jokaisen panos huo­mioidaan. Yhdellä sanalla sanoen fii­lik­semme on mutkaton.

buukkaus myyntivauhdittajat buukkauspalvelu b2b myynti asiakashankinta

Reilu & selkeä palkkaus

Mak­samme sekä kiinteän palkan että tulos­palk­kioiden osalta alamme kes­ki­tasoa kor­keampaa palkkaa. Lisäksi mal­limme on umpi­selkeä ja täysin läpinäkyvä.

Mie­lekkäät projektit

Työs­kentely meillä tarjoaa vaih­telua istu­ma­työhön että sopi­vasti haas­tetta. Saatat buukata samalla vii­kolla niin sof­ta­firmaa kuin laki­toi­mis­toakin. Teemme vain B2B-toimeksiantoja.

Avoimet työ­paikat

Asia­kas­han­kinta-asian­tuntija

buukkaus rekrytointi

Sinulla on jo jonkin verran koke­musta puhe­lin­myyn­nistä, buuk­ka­mi­sesta tai yri­tys­myyn­nistä. Ymmärrät perus­asiat myyn­nistä ja yri­tys­toi­min­nasta siten, että olet uskottava kes­kus­te­luissa yri­tys­päät­täjien kanssa. Tar­joamme mie­lekkäät, vaih­te­levat pro­jektit, koko­päi­vätyön (arki­päi­visin) sekä alan par­haim­mistoon kuu­luvan palkkauksen.

Avoin työ­ha­kemus

Jos avoimia työ­paikkoja ei juuri tällä het­kellä ole, täytä ihmeessä avoin hakemus mata­lalla kynnyksellä.

Tarve uusille ammat­ti­lai­sille voi tulla nopeastikin.

Kerro se työ­ko­kemus, joka vastaa hake­maasi teh­tävää täy­si­päi­väisenä työnä. 
Click or drag a file to this area to upload. 

Poista myynin tyh­jä­käynti tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu