Asia­­kas­­han­­kinta-asian­­tuntija

Työnkuva & arki

Työ­teh­täväsi on sopia puhe­li­mitse tapaa­misia pää­mies­temme myy­jille ja asian­tun­ti­joille. Soitot koh­dis­tuvat Suomen yri­tys­päät­tä­jille. Työs­ken­telet Oulun toi­mi­pis­tees­sämme. Työssäsi olet aina aloit­teel­linen ja aktii­vinen kon­taktin ottaja, joka osaa ja uskaltaa viedä tapaa­mi­seh­do­tuksen maaliin saakka.

Kun onnistut saamaan tapaa­misen, kilautat kaup­pa­kelloa ja iloitset onnis­tu­mi­sesta ääneen. Se on meillä sal­littua ja suotavaa.

Työaika on ma-pe kello 8–16 välillä. Toi­mis­tomme on Oulun yti­messä ja bussit tulevat käy­tän­nössä alaovelle.

Tar­joamme

 • Mie­len­kiin­toiset ja vaih­te­levat pro­jektit tuomaan vaih­telua työhön.
 • Hiotun pal­ve­lu­kon­septin jossa saat kes­kittyä tuloksentekoon
 • Alan par­haimpiin kuu­luvan palk­kauksen: takuu­palkka 1600–2000 € + pro­visiot + bonukset.
 • Vaki­tuisen ja sään­nöl­lisen päi­vätyön arkisin 8–16.
 • Tehokkaan Dimangi ‑kon­sep­timme mukaisen kou­lu­tuksen + esi­miehen ja kol­le­goiden tuen
 • Paljon mah­dol­li­suuksia kehittyä
 • Sopi­vasti haasteita
 • Mukavat työ­ka­verit ja paljon mah­dol­li­suuksia onnistua

Odo­tamme

 • Tavoit­teel­lista ja tulos­ha­kuista asennetta
 • Vakuut­tavaa ja sana­val­mista puhelinkäytöstä
 • Sujuvaa suomen kielen taitoa
 • Koke­musta ja perus­ym­mär­rystä aktii­vi­sesta myyn­nistä TAI vahvaa poten­ti­aalia sekä sitou­tu­mista kehit­ty­miseen ammattilaiseksi
 • Sujuvaa tie­to­koneen perus­käyttöä ja äidin­kielen tasoista suomen kielen taitoa
 • Mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä koko­päi­väi­sesti Oulun toimipisteessä
 • Posi­tii­vista lisää tuloksiin ja työyhteisöön

Hake­minen & lisätiedot

Jos jäi kysyt­tävää, lisä­tietoja antaa Kari Kaisto nume­rossa 040 139 6339 arkisin klo 10–16 välillä. Par­haiten tavoitat maa­nan­taisin ja perjantaisin.

Hake­mukset pyy­dämme lähet­tämään vain tämän sivun lomakkeella.

Työ­ha­kemus

Täh­dellä mer­kityt kohdat ovat pakollisia

Poista myynin tyh­jä­käynti tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu