B2B Ammat­ti­buukkari

Työnkuva & arki

Työ­teh­täväsi on sopia puhe­li­mitse tapaa­misia pää­mies­temme myy­jille ja asian­tun­ti­joille. Soitot koh­dis­tuvat Suomen yri­tys­päät­tä­jille. Työs­ken­telet Oulun toi­mi­pis­tees­sämme. Työssäsi olet aina aloit­teel­linen ja aktii­vinen kon­taktin ottaja, joka osaa ja uskaltaa viedä tapaa­mi­seh­do­tuksen maaliin saakka.

Kun onnistut saamaan tapaa­misen, kilautat kaup­pa­kelloa ja iloitset onnis­tu­mi­sesta ääneen (tärkeä osa työn­kuvaa. Näitä hetkiä mahtuu työ­päivään paljon.

Kaikki toi­mek­sian­tomme koh­dis­tuvat yri­tys­päät­tä­jille, koti­ta­louksia et meillä joudu luu­kut­tamaan.

Työaika on ma-pe kello 8–16 välillä. Töihin on helppo kulkea: kes­kustaan kul­kevat bussit tulevat lähes ovelle.

Haettu osaa­minen

Asia­kas­han­kinta-asian­tun­tijan nimik­keellä toi­mivat koke­neimmat buuk­ka­rimme.

Olet B2B (puhelin)myynnin tai buuk­kauksen jo näyttöjä antanut ammat­ti­lainen joka ymmärtää työ- ja yri­ty­se­lämää sen verran, että saa eri toi­mek­sian­noissa nopeasti oleel­li­sesta kiinni.

Koke­muksesi tuoma varmuus tuo sinulle uskot­ta­vuutta kes­kus­tella samalla tasolla yri­tysten johtaja- ja pääl­lik­kö­tason päät­täjien kanssa. Osaat siis perus­tella pala­verin hyö­dyl­li­syyden lop­pua­siak­kaille. Olet ennen­kaikkea hyvä puhe­li­messa, vaih­te­levien pro­jektien yksi­tyis­kohdat on helppo kou­luttaa, kun työn perus­lai­na­lai­suudet ovat hal­lin­nassa.

Koke­muksesi las­ketaan vuo­sissa ja sinulla on jo kon­kreet­tisia näyttöjä tulok­sista.

Tie­to­koneen käyttö on sujuvaa mutta IT-guru ei tar­vitse olla.

Tar­joamme

- Mie­len­kiin­toiset ja vaih­te­levat buuk­kaus­toi­mek­siannot. Pääosin asian­tun­ti­jay­ri­tysten edus­ta­jille.
- Hiotun pal­ve­lu­kon­septin jossa saat kes­kittyä tulok­sen­tekoon
- Alan par­haimpiin kuu­luvan palk­kauksen: takuu­palkka 1700–2000 € + pro­visiot + bonukset
- Ilmas­toidut tyy­likkäät toi­mi­tilat Oulun Limin­gan­tul­lissa. Muu­tamme ydin­kes­kustaan 1.11. men­nessä.
- Vaki­tuisen ja sään­nöl­lisen päi­vätyön arkisin 8–16.
- Tehokkaan kou­lu­tuksen kon­sep­tiimme ja tulok­sel­liseen puhe­lin­työhön.
- Mah­dol­li­suuden kehittyä ja kasvaa näyt­töjen myötä esi­mies­rooliin

Odo­tamme

- Amma­ti­laisen asen­netta: kes­kityt olo­suh­teiden poh­ti­misen sijaan omaan tavoit­teel­liseen teke­miseen
- Teho­kasta työs­ken­telyä: Puhe­lintyö on koros­te­tusti mate­ma­tiikkaa
- Mie­lellään yli 2 vuoden koke­musta pävit­täi­sestä puhe­lin­myynti-/buuk­kau­työstä pää­asial­lisena työn­kuvana
- Sujuvaa tie­to­koneen perus­käyttöä ja äidin­kielen tasoista suomen kielen taitoa
- Mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä koko­päi­väi­sesti Oulun toi­mi­pis­teessä
- Halua vai­kuttaa omaan palk­kaasi tulosten kautta
- Koko­nai­suu­destaan posi­tii­visen lisän tuo­mista työyh­teisöön

Hake­minen & lisä­tiedot

Jos jäi kysyt­tävää, lisä­tietoja antaa Kari Kaisto nume­rossa 040 139 6339 arkisin klo 10–16 välillä. Par­haiten tavoitat maa­nan­taisin ja per­jan­taisin.

Hake­mukset pyy­dämme lähet­tämään vain tämän sivun lomak­keella.

Työ­ha­kemus

Täh­dellä mer­kityt kohdat ovat pakol­lisia

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu