Johdon assis­tentti

Myyn­ti­vauh­dit­tajat on laa­duk­kaiden B2B tapaa­misten buuk­kaa­miseen eri­kois­tunut B2B-Myynnin Kas­vu­toi­misto. Autamme asia­kas­yri­tyk­siämme kas­vat­tamaan myyn­tiään kon­kreet­ti­sesti ja mitat­ta­vasti. Lisäksi tar­joamme asiak­kail­lemme myynnin val­men­nusta ja kon­sul­tointia. Olemme kasvu-uralla ja talou­del­li­sesti hyvässä kon­dik­sessa. Luot­to­luo­ki­tuk­semme on korkein AAA.

Kasvun mah­dol­lis­ta­mi­seksi palk­kaamme toi­mi­tus­joh­tajan oikeaksi sinut, vas­tuun­ot­to­ky­kyinen ja prio­ri­soin­ti­tai­toinen

Johdon assis­tentti

Työnkuva on yhtä aikaa selkeä ja moni­puo­linen. Kokoi­ses­samme yri­tyk­sessä ei ole tiukkoja siiloja, joten tehtävä sisältää moni­puo­li­sesti assis­tentin töitä — pai­nottuen sel­västi myynnin ja pal­ve­lu­tuo­tannon tukeen. Tuo­tannon tuki sisältää mm. asia­kas­pro­jektien val­mis­telua ja päi­vit­tä­mistä. Myynnin tuki mm. tar­jousten ja sopi­musten laa­ti­mista + lähet­tä­mistä. Tärkein mittari työssä onnis­tu­mi­selle on vapauttaa resursseja kasvuun päi­vit­täi­sessä työssä. Myös nor­maali toi­mis­to­ru­tiinit kuu­luvat työn­kuvaan.

 
Tar­joamme
 • Vaki­tuisen, kokoai­kaisen tai lähes kokoai­kaisen työ­suhteen
 • Selkeän ja moni­puo­lisen työn­kuvan
 • Mah­dol­li­suuden työs­ken­nellä alansa todel­listen ammat­ti­laisten kanssa
 • Reilun palk­kauksen (1900–2500 €/kk).
 • Kun­nol­liset työ­vä­lineet
 • Viih­tyisät toi­mi­tilat Oulun yti­messä: alle 100 m Rotu­aa­rilta

 

Odo­tamme
 • Asen­netta: hommat hoi­tuvat ker­ralla laa­duk­kaasti maaliin
 • Koko­nai­suuden hah­mot­ta­mista ja prio­ri­soin­ti­taitoja
 • Vas­tuun­ot­to­halua- ja kykyä
 • Hyviä IT-taitoja: eri­tyi­sesti Excelin käytön tulee olla todella hyvin hal­lussa
 • Pai­neen­sie­to­kykyä ja kykyä mukautua B2B-myyn­tior­ga­ni­saation välillä hek­ti­seenkin arkeen
 • Ajo­kortti liik­kuvien asioiden hoitoon tar­vit­taessa
 • Mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä pääosin Oulun toi­mis­tolla, osin etä­työkin on mah­dol­lista
 • Paljon arki­järkeä

 

Plussaa on
 • Kokemus myyn­tias­sis­tentin, johdon assis­tentin tai pro­jek­tias­sis­tentin teh­tä­vistä
 • Toi­mia­lamme ja sen jär­jes­telmien tun­te­minen
 • Perus­taidot ja kokemus mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aalien tuot­ta­mi­sesta

 

Haemme ennen kaikkea oikealla orien­taa­tiolla olevaa, assis­tentin amma­til­liset perus­asiat erin­omai­sesti hal­lit­sevaa ja asen­teeltaan yri­tyk­semme kult­tuuriin sopivaa tyyppiä. Jos haluat tehdä siistejä juttuja hyvässä poru­kassa ja ottaa vas­tuuta omasta työstäsi, toden­nä­köi­sesti viihdyt osana meitä.

Tarve työn­ku­valle on akuutti, joten oikean tyypin löy­tyessä nap­paamme nopeasti kiinni ja kut­summe kes­kus­te­lemaan hen­ki­lö­koh­tai­sesti. Olemme yhtey­dessä kiin­nos­taviin haki­joihin jo hakuaikana.

Teh­tävään haetaan tämän sivun lomak­keella

Lisä­tietoja teh­tä­västä antaa toi­mis­toaikana:

toi­mi­tus­johtaja Kari Kaisto,
p. 040 139 6339 (jou­lu­viikon lomalla)

Työ­ha­kemus

Täh­dellä mer­kityt kohdat ovat pakol­lisia

Click or drag a file to this area to upload.
Click or drag a file to this area to upload.

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu