Johdon assis­tentti

Johdon assis­tentti

Työnkuva on selkeä ja samalla moni­puo­linen. Kokoi­ses­samme yri­tyk­sessä ei oli tiukkoja siiloja, eikä mikään ole yksistään koko­päi­väinen työnkuva ajan­käy­töl­li­sesti, joten työnkuva sisältää kat­ta­vasti assis­tentin teh­täviä. Kui­tenkin siten että on ole­massa pää­toi­menkuva ja sel­keitä tehtäväkokonaisuuksia.

 

Tär­keimmät vastuualueet 

 • Pää­vas­tuu­alueena pro­jek­tin­hal­linnan tuki­teh­tävät asia­kas­toi­mek­sian­noissa. Tämä on se tärkein ja se millä elämme. Sisältäen mm. toi­mek­sian­tojen val­mistelu, seu­ranta ja päivitys
 • Myynti- ja mark­ki­nointi assis­tentin teh­tävät: tar­jousten teke­minen, sopi­musten laa­dinta, asia­kas­re­kis­terien päi­vitys. Some­päi­vi­tykset, uutis­kirjeet ym.
 • Hen­ki­lös­tö­hal­linnon tuki­teh­tävät: työ­so­pi­musten laa­dinta, työ­haas­tat­te­luiden sopiminen
 • Johdon tukena raporttien tuot­ta­minen, hal­linnon tuki
 • Toi­miston arjen suju­vuu­desta vastaaminen

 

Vali­tulle tarjoamme

 • Kokoai­kaisen, vaki­tuisen työsuhteen
 • Selkeän työn­kuvan, paljon mah­dol­li­suuksia vai­kuttaa työnsä hoitamiseen
 • Reilun palkan. Palk­kataso on työ­suhteen alussa 1900–2500 €/kk ja sitä tar­kis­tetaan työ­suhteen ede­tessä näyt­töjen ja kehit­ty­misen myötä
 • Moni­puo­lisen, samalla sel­keisiin koko­nai­suuksiin jaetun työnkuvan
 • Kun­nol­liset työvälineet
 • Paljon mah­dol­li­suuksia kehittyä
 • Viih­tyisät työ­tilat ja kunnon työvälineet
 • Ajo­korttia, oman auton käyt­tö­mah­dol­lisuus on etu
 • Vahvaa sisäistä moti­vaa­tiota olla yri­tyksen luot­to­pakki ja huippuassari

 

Tär­keimmät odotukset 

 • Proak­tii­visuus: teet ja sel­vität asiat itse ohjautuen mie­luummin ennen kuin niiden perään ehditään kysyä
 • Sys­te­maat­tinen työote. Emme hae mul­ti­tas­kaajaa (sähel­täjää) vaan ihmistä joka hah­mottaa ja ymmärtää kokonaisuuden
 • Tärkeys- että kii­reel­li­syys­jär­jes­tyksen tajua
 • Ylei­sesti hyvät IT-taidot, var­sinkin excelin tulee olla oikeasti hallussa
 • Aktii­vinen ja tehokas kom­mu­ni­koija: puhelin on sinulle luonteva työ­väline ja olet aktii­vinen viestijä
 • Koke­musta tai vähintään hyvin kirkas näkemys siitä mitä assis­tentin työn­kuvan hoi­ta­minen par­haim­millaan on yri­tyksen menes­ty­misen näkökulmasta
 • Toi­mia­lamme (tele­mark­ki­nointi, B2B myynti, buukkaus) sekä yri­tys­toi­minnan perus­asioiden ymmärrys kat­sotaan ehdot­to­masti eduksi
 • Vakaata elä­män­ti­lan­netta ja mah­dol­li­suutta työs­ken­nellä koko­päi­väi­sesti Oulun toimispisteellämme

 

Kuten kai­kesta henkii, haemme ennen kaikkea oikealla orien­taa­tiolla olevaa, assis­tentin amma­til­liset perus­taidot hyvin hans­kaavaa asen­teeltaan kas­vavan yri­tyk­semme kult­tuuriin sopivaa tyyppiä. Kai­kissa teh­tä­vissä riittää assis­tent­ti­tason perusosaaminen.

Tarve on melko akuutti, joten oikeista tyy­peistä nap­paamme nopeasti kiinni ja kut­summe hen­ki­lö­koh­taiseen keskusteluun

 

Hake­minen

Hae teh­tävään tämän sivun oikean reunan halu­lo­mak­keella. Ja mie­luusti vain sillä. Hienoa jos Lin­kedin ‑pro­fiilisi on ajan tasalla ja voit lisätä vaikka lisä­tie­toihin linkin profiiliisi.

Jos sinulla on kysyt­tävää, kysy­myksiin vastaa arki­päi­visin klo 10–15 välillä mah­dol­linen tuleva esi­miehesi, tj Kari Kaisto nume­rossa 040 139 6339. 

Työ­ha­kemus

Täh­dellä mer­kityt kohdat ovat pakollisia

Click or drag a file to this area to upload. 
Click or drag a file to this area to upload. 

Päätä poistaa myyntisi tyh­jä­käynti jo tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu