Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy

Varmin tapa kas­vattaa myyntiä on lisätä tapaa­misia poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kanssa.

Tarina

Kaikki mitä teemme, perustuu yli 20 vuoden koke­mukseen koti­maisen B2B-myynnin teke­mi­sestä, joh­ta­mi­sesta ja val­men­ta­mi­sesta. Hyvinkin kooltaan ja toi­mia­laltaan eri­lai­sissa yri­tyk­sissä. Tällä koke­muk­sella on muo­dos­tunut selkeä ja vahva koke­muksen tuoma näkemys siitä, mitkä tekijät yhdis­tävät menes­tyviä yri­tyksiä ja mitkä ovat suo­ma­laisten yri­tysten pahimmat pullonkaulat.

Menes­tyjiä yhdistää: Vahva myyn­ti­kult­tuuri ja sel­västi ver­rok­kiy­ri­tyksiä kor­keampi myynnin aktiivisuus

Pahimmat pul­lon­kaulat: Lähes 100% yri­tyk­sistä liian vähäinen tai liikaa hei­lah­televa myynnin aktii­visuus = liian vähän töitä myynnin eteen.

Siksi ja vain siksi Myyn­ti­vauh­dit­tajat on perus­tettu. Aut­tamaan myyn­nissä pahimman pul­lon­kaulan yli. Koska se on se, missä olemme mes­ta­reita ja mikä näkyy kon­kreet­tisina mitat­tavina tuloksina.

 

Asian­tun­tijuus & teke­minen pake­toituna

Jokainen on asian­tuntija omalla alallaan. Meidän asian­tun­ti­juu­temme on myynti. Eri­tyi­sesti B2B.

Sanotaan se suoraan: vie­restä on helppo vii­sas­tella. Me tuomme kon­kreet­tisen avun myyntiin teke­mällä. Val­men­nuk­semme toki tukevat tätä tekemistä.

Lisä­ar­vomme asiak­kail­lemme tulee kah­desta asiasta

  1. Ymmär­rämme myyntiä ja sen mikä myyn­nissä on oleellista
  2. Alamme töihin. Teemme ja toimitamme.

ja tämä jäl­kim­mäinen erottaa meidät muista asian­tun­ti­jayh­tiöistä. Saatte meiltä kon­kreet­tista, mitat­tavaa tuo­tosta (tapaa­misia) kon­kreet­tisena ja mitat­tavana toi­mi­tuksena (tapaa­miset).

Meiltä saat näkemyksen ja teke­misen samasta pai­kasta. Ulkoista tapaa­misten buukkaus meille. Hoi­damme sen ja val­men­namme myyn­ti­tii­minne tai­doiltaan ja orien­taa­tioltaan huip­pu­vi­reeseen jotta saatte tapaa­mi­sista parhaat tulokset.

Sen me osaamme todistetusti.

 

 

Jos haluat usko­mus­hoi­tojen ja odot­telun sijaan kääriä hihat yhdessä ammat­ti­laisten kanssa: soita 040 139 6339 tai jätä yhtey­den­ot­to­pyyntö alta.

 

myyntivauhdittajat-buukkauskalenteri

Poista myynin tyh­jä­käynti tänään.

myyntivauhdittajat

Pak­ka­huo­neenkatu 10, 2. krs.

90100 OULU

MYYNTI: 040 139 6339

myynti@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu