Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy

Varmin tapa kas­vattaa myyntiä on lisätä tapaa­misia poten­ti­aa­listen asiak­kaiden kanssa.

Tari­namme

Myyn­ti­vauh­dit­tajat Oy:n koko olemassaolon oikeutus kiteytyy siihen, kuinka auttaa asiakas­yrityksiään kas­vat­tamaan myyn­tiään nopeammin, var­mimmin ja hel­pommin. Toinen kantava periaate on, ettei yri­tyk­sel­lemme makseta tun­neista tai ”tupa­koin­nista” eikä muusta tulok­set­to­masta nyh­jää­mi­sestä. Siksi me lupaamme kon­kretiaa ja las­ku­tamme aikaan­saan­nok­sista, tapaa­mi­sista.

Kolmas tekijä on erot­tu­minen. Toi­mi­tus­joh­ta­jamme mukaan: ”Jos on paljon fokuksia, ei oikeasti ole fokusta lainkaan”. Siksi olemme eri­kois­tuneet juuri B2B Buuk­kaa­miseen, pai­nottuen asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tioihin.

Me olemme ole­massa pois­taak­semme asia­kas­yri­tys­temme myyn­nistä tyh­jä­käynnin. Aika on rahaa ja myynnin tuh­lattu aika tai tehot­tomuus maksaa enemmän kuin suurin osa yri­tys­joh­dosta uskaltaa edes arvella. Siksi me olemme ole­massa. Osaamme ja teemme. Kan­namme osan riskiä ja teemme sen mie­lel­lämme.

 

Taus­talla väkevä käytännön teke­misen kautta syn­tynyt ammat­ti­laisuus

Yhtiön omis­ta­ja­taus­tasta löytyy B2B Contact cen­te­reiden maailman­mestaruus (2010) sekä 10 000 myyjän ja myyn­ti­pomon joh­tamis- ja val­men­nus­ko­kemus. Tärkein näkemys syntyy kui­tenkin teke­mällä, kun joka päivä tes­tataan käy­tän­nössä sitä, mikä toimii tänään ja mikä ei. Lisäksi yri­tyksen johto käy n. 200 neu­vot­telua B2B myyn­tior­ga­ni­saa­tioiden ylimmän johdon kanssa myynnin tilasta joka vuosi. 200 tun­nissa muo­dostuu väki­sinkin näkemys.

 

Teke­mistä näkemyksen kera.

Olemme tehneet asia­kas­han­kinnan alku­päästä asian­tun­ti­ja­työtä. Meillä se tar­koittaa perus­asioiden mes­ta­ril­lista ja kuri­na­laista teke­mistä, oleel­lisen hah­mot­ta­mista sekä tuhansien ja tuhansien tapaa­misten buuk­kauk­sesta syn­ty­nyttä näke­mystä siitä, mitä ja miten kan­natta B2B asia­kas­han­kinta tehdä. Kaiken tämän koke­muksen tuoman näkemyksen tuomme toi­mek­sian­ta­jiemme käyttöön yhtei­seksi onnis­tu­mi­seksi sekä suun­nittelu- että toteu­tus­vai­heessa.

Yli ajan myyn­nissä pätee, että akti­viinen ja ahkera myyjä voittaa laiskan ja pas­sii­visen. Asiak­kaiden nykyisiä tai tulevia tar­peita ei tiedä kukaan muuten kuin tapaa­malla heitä ja ker­to­malla, kuinka asiat voivat olla nyky­ti­lan­teeseen ver­rattuna entis­täkin paremmin. Tässä paras käyt­tö­liittymä on hen­ki­lö­koh­tainen, luot­ta­muk­sel­linen tapaa­minen. Kaupat tehdään asiak­kaiden luona.

Jos haluat kes­kittää fokuksen siihen, mikä toden­nä­köi­simmin toimii, meidän kan­nattaa ainakin jutella.

Olemme pal­ve­luk­sessasi. Jutellaan.

 

myyntivauhdittajat-buukkauskalenteri

Hen­ki­löstö

Kari

Kari

Toi­mi­tus­johtaja

Sirkku

Sirkku

B2B-asia­kas­pääl­likkö

Pekka

Pekka

B2B-asia­kas­pääl­likkö

Lopeta jo tänään menet­tä­mästä kan­nat­tavaa kauppaa.

myyntivauhdittajat

Vou­dintie 4

90400 OULU

puh. 08–613 8991

info@myyntivauhdittajat.fi

AAA-luottoluokitus
yrittäjät-jäsenyritys
suomen-vahvimmat
avainlippu